Podziękowanie za ofiarność

W imieniu druhów OSP Samborowo składam mieszkańcom Samborowa oraz wszystkim ofiarodawcom wyrazy podziękowania za okazaną ofiarność w dniu 18 grudnia 2016 r., którą okazaliście Państwo podczas zorganizowanej zbiórki do puszki przez ks Krzysztofa Górnego , którą przeznaczamy na zakup osprzętu i wyposażenia do ratownictwa technicznego. W wyniku Waszej ofiarności zebraliśmy 2 188,30 zł. Okazana ofiarność jest dowodem na to,że druhowie OSP Samborowo są potrzebni mieszkańcom w ratowaniu i ochronie ich życia , zdrowia i mienia . W naszym działaniu dawaliśmy przykłady ofiarności, poświecenia i rozumienia problemów mieszkańców. Jesteśmy przekonani,że dokonane zakupy podniosą operatywność i wszechstronność naszych możliwości bojowych.

Z wyrazami podziękowania Prezes OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik

Wyrazy współczucia

Druhom : Jarosławowi  Mieszczyńskiemu, Leszkowi Mieszczyńskiemu i Cezaremu Mieszczyńskiemu wyrazy współczucia w związku z odejściem do Pana kochanej matki i babci składają solidaryzujący się w smutku druhowie OSP Samborowo.

Prezes OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik

Ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy 10 grudnia 2016 r. Samborowo

W sobotę 10 grudnia 2016 r. o godz. 14,00 w Gminnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Samborowie druh Naczelnik Straży Zbigniew Kwiatkowski organizuje pokaz udzielania pierwszej pomocy członkom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Na to spotkanie zapraszamy wszystkich druhów MDP OSP Samborowo wraz z rodzicami. Wszyscy uczestnicy będą mogli osobiście zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej i brać udział w ćwiczeniach.

Prezes OSP Samborowo mgr inż Edward Miecznik

Pozyskane nowe wyposażenie .

W dniu 7 października 2016 r. Naczelnik Straży OSP Samborowo druh Zbigniew Kwiatkowski i Łukasz Wolf odebrali z Wojewódzkiego Związku OSP 2 szt. aparatów ochrony dróg  oddechowych AJRGOFIX -PRO wraz z 2 szt. czujników sygnalizacji bezruchu. Został także odebrany 1 szt ubrania specjalnego NOMEX, które zostało zakupione ze środków specjalnych MSWiA w ramach dofinansowania. Jest to wzmocnienie możliwości operacyjnych OSP Samborowo. Nasza jednostka jest coraz lepiej wyposażona , co pozwoli na wzmocnienie bezpieczeństwa druhów uczestniczących w akcjach ratowniczych.

Prezes Zarządu mgr inż Edward Miecznik

Podnosimy możliwości operacyjne OSP Samborowo.

W dniu 21 października 2016 r. uzyskaliśmy nieodpłatnie od OSP Gwiździany ratowniczy  zestaw hydrauliczny LUKAS UNITOOLS , w skład którego wchodzą : pompa hydrauliczna GO-3 T wraz z silnikiem, Nożyco- rozpieracz LKS 35 EN, oraz 2 szt. węży hydraulicznych. Wyposażenie to już jest zamontowane na samochodzie i jest zgłoszone do KP PSP w Ostródzie. Dzięki pozyskaniu tego sprzętu  ratowniczego  nasza jednostka będzie już uczestniczyła w akcjach ratowniczych / wypadki drogowe/ podczas których będzie można uwalniać osoby zakleszczone w samochodach w wyniku zdarzeń i kolizji drogowych na terenie powiatów ostródzkiego i iławskiego. Wymieniony sprzęt uzyskaliśmy dzięki osobistemu zaangażowaniu druha Naczelnika Straży OSP Samborowo Zbigniewa Kwiatkowskiego  . Składamy wyrazy podziękowania za operatywność i okazane poświęcenie i zaangażowanie własnego czasu i możliwości . Z dumą i ogromną satysfakcją możemy poinformować mieszkańców Samborowa, że jednostka OSP Samborowo jest w pełni wyposażona, przeszkolona i przygotowana do udziału w różnorodnych akcjach ratowniczo – gaśniczych. Jest to także udział społeczeństwa Samborowa, gdyż poprzez udzielane wsparcie finansowe, które otrzymywaliśmy do tej pory, udało się w przeciągu tak krótkiego okresu czasu pozyskać niezbędny sprzęt i wyposażenie. Kolejnym wyzwaniem , które czeka OSP Samborowo jest konieczność budowy nowej strażnicy OSP, gdyż jej wybudowanie w postaci typu S-3 / stanowisko na średni samochód, samochód lekki i samochód ratownictwa drogowego/  pozwoli na włączenie OSP Samborowo do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, co stworzy stałe miejsca pracy druhom w Samborowie. Jest to cel ambitny , ale konieczny, aby jednostka OSP Samborowo rozwijała się i szkoliła nowe pokolenia druhów. Coraz prężniej działające sekcje Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dają nadzieję na właściwą pracę wychowawczą naszej młodzieży.

Druhowie OSP Samborowo są przekonani, że Pan Wójt Gminy Ostróda, Rada Gminy Ostróda i społeczeństwo Samborowa  pomogą w budowie nowej strażnicy, gdyż nasze dotychczasowe zaangażowanie, poświęcenie i ofiarność udowodniły,że nie zawiedliśmy w sytuacjach ratowania życie, mienia i bezpieczeństwa mieszkańców Samborowa i okolicznych miejscowości.

Prezes Zarządu OSP Samborowo mgr. inż Edward Miecznik

Komunikat dla druhów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Samborowo !!!

Druh Naczelnik Straży OSP Samborowo Zbigniew Kwiatkowski zaprasza wszystkich członków i sympatyków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Samborowo na spotkanie, które odbędzie się w dniu 22 października 2016 r. / sobota/ o godz. 11, 00 w Strażnicy OSP Samborowo. Proszę poinformować wszystkich zainteresowanych.

Prezes OSP Samborowo mgr inż Edward Miecznik

AWANSE I WYRÓŻNIENIA

W dniu 20 września 2016 r. na wspólnym zebraniu Zarządu OSP Samborowo i Komisji Rewizyjnej , z udziałem Wójta Gminy Ostróda omówiono sprawy organizacyjne związane z awansem druhów OSP Samborowo na wyższe stanowiska służbowe oraz inne sprawy związane z funkcjonowaniem OSP Samborowo.

Druh Naczelnik Straży OSP Samborowo – Zbigniew Kwiatkowski umotywował wniosek , w którym proponuje wyróżnienie n/ w druhów na wyższe stanowiska służbowe w OSP Samborowo w związku z wykazywanym zaangażowaniem w prowadzonych działaniach ratowniczych oraz udziałem w organizowanych akcjach i pracach na rzecz lokalnej społeczności. Po wysłuchaniu uzasadnienia Naczelnika Straży OSP Samborowo druha Zbigniewa Kwiatkowskiego Zarząd OSP Samborowo uchwałą NR 7/2016  r. z dnia 20.09.2016 r. awansował n/w druhów na stanowiska:

Leszka Mieszczyńskiego – na Dowódcę Sekcji

Łukasza Wolfa – na Dowódcę Roty

Cezarego Mieszczyńskiego – na Starszego Strażaka

Pawła Kwiatkowskiego – na Starszego Strażaka

Pawła Michalskiego – na Starszego Strażaka

Michała Nowowiejskiego -na Starszego Strażaka

Kamila Miecznika -na Starszego Strażaka

Tomasza Brzostka – na Starszego Strażaka

Daniela Kaczorowskiego – na Starszego Strażaka

Zarząd OSP Samborowo zwrócił się do Pana Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa z prośbą o pomoc w pozyskaniu terenu pod budowę nowej strażnicy OSP Samborowo. Pan Wójt zobowiązał się do zorganizowania spotkania zainteresowanych stron z udziałem kompetentnych przedstawicieli Kurii Elbląskiej w celu omówienia możliwości przeprowadzenia wymiany gruntów pod budowę Strażnicy OSP Samborowo do końca październik 2016 r.

Ponadto ustalono,że na zebraniu rodziców z przyszłymi kandydatami do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Samborowo , organizowanej w dniu 25 września 2016 r. zostaną zaprzysiężone zgłaszające się osoby.

Prezes OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik