Historia

Ochotnicza Straż Pożarna Samborowo

Powołana do działania 23 maja 2011 r. na podstawie opracowanego statutu Ochotniczej Straży Pożarnej Samborowo.

Aktualnie przyrzeczenie o wstąpieniu do Ochotniczej Straży Pożarnej Samborowo złożyło 50 druhów, w tym i uczeń Szkoły Podstawowej w  Samborowie, 2 dziewczyny, 14 uczniów i studentów.

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej Samborowo pragną, nieść pomoc wszystkim mieszkańcom Samborowa i okolicznych miejscowości w działaniach ratowniczych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych, klęsk żywiołowych i zdarzeń związanych z ochroną środowiska. Prowadzić będziemy różne inicjatywy z samorządem lokalnym, instytucjami i organizacjami, które w swoich zadaniach mają podobne zadania ochronne i profilaktyczne. Podejmujemy szereg działań profilaktycznych mobilizujących dzieci i młodzież do aktywnego włączenia się w realizację zadań służących wszystkim mieszkańcom Samborowa. Chcemy zapobiegać występowaniu narkomanii, alkoholizmowi i zjawiskom chuligańskim wśród dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez rozwijanie aktywności i kształtowaniu właściwych postaw w Młodzieżowych i Kobiecych Drużynach Pożarniczych. Będziemy prowadzić ścisłą współpracę z jednostkami Zawodowej Straży Pożarnej. Sprawność fizyczna, doskonałe wyszkolenie i wiedza są gwarancją wypełnienia statutowych celów, do jakich została powołana Ochotnicza Straż Pożarna Samborowo. Rozumiemy oczekiwania i potrzeby mieszkańców Samborowa w zakresie zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dlatego też pragniemy podjąć inicjatywę budowy strażnicy Straży Pożarnej. Chcemy , aby po wybudowaniu obiektu OSP Samborowo mogło dysponować wozem bojowym do gaszenia pożarów, wozem ratownictwa drogowego, karetką pogotowia ratunkowego z pokojami służbowymi dla drużyn dyżurnych. Uważamy za słuszne, aby w wybudowanym obiekcie była duża sala rehabilitacyjna mogąca zapewnić szeroki zakres zabiegów chorym i niepełnosprawnym mieszkańcom Samborowa poprzez jej wyposażenie i zatrudnienie wysokich kwalifikacji specjalistów rehabilitantów. Ponadto uważamy za słuszne wybudowanie dużej Sali na 150 osób, która mogłaby być wykorzystywana na organizację wesel, pogrzebów, imprez okolicznościowych z zapleczem magazynowo – kuchennym dostosowanym do różnych celów. Za słuszne uważamy także wygospodarowanie w budowanym obiekcie szatni, łaźni i natrysków, dla potrzeb strażaków oraz zawodników uprawiających różne dyscypliny sportowe na obiektach sportowych, które zostaną pobudowane, przy dużym zaangażowaniu strażaków, na terenie przekazanym przez Wójta Gminy Ostróda na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Samborowo. W przyszłości przewidujmy wybudowanie pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej, boiska do piłki siatkowej, kortu tenisowego, boiska do piłki koszykowej oraz odpowiednio wyposażonego placu zabaw dla dzieci, gdyż w rejonie ulicy Spółdzielczej, Dworcowej i okolicznych ulic będzie znaczna liczba dzieci i młodzieży, dla których będą służyć.

Mamy świadomość, że podjęta inicjatywa nie zostanie wybudowana w trybie natychmiastowym. Czeka nas wiele problemów zawiązanych z procesem, przygotowawczym inwestycji, pozyskaniem środków finansowych i wykonawstwem prac. W naszych szeregach jest wielu murarzy, elektryków, hydraulików, cieśli, operatorów sprzętu budowlanego i transportowego, dlatego większość prac wykonamy w czynie społecznym. Potrzebne będą środki finansowe na zakup materiałów oraz opłaty prac specjalistów, których sami nie wykonamy. Będziemy pisać programy o granty celowe ze środków unijnych, o fundusze celowe będące gestii Wojewody, Starosty i Wójta Gminy Ostróda. Liczymy także na pomoc Zawodowej Straży Pożarnej, tak w procesie szkolenia strażaków, jak i w późniejszym wyposażeniu jednostki w specjalistyczny sprzęt gaśniczy i ratunkowy. Pragniemy, aby Ochotnicza Straż Pożarna Samborowo, po spełnieniu wymogów została włączona w Ogólnopolski System Ratownictwa, co zapewni mieszkańcom Samborowa właściwe bezpieczeństwa przeciwpożarowe, ratunkowe i zdrowotne.

Liczymy na zrozumienie, ofiarność i poparcie naszej inicjatywy przez wszystkich mieszkańców Samborowa i okolicznych miejscowości. Przyjmujemy każdą pomoc rzeczową i finansową, która pomoże w budowie strażnicy.

Z upoważnienia Zarządu i wszystkich członków Ochotniczej Straży Pożarnej Samborowo.

Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik