Historia

Ochotnicza Straż Pożarna Samborowo

Powołana do działania 23 maja 2011 r. na podstawie opracowanego statutu Ochotniczej Straży Pożarnej Samborowo.

Aktualnie czynnych członków  Ochotniczej Straży Pożarnej Samborowo jest  41  druhów i druhen.

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej Samborowo pragną, nieść pomoc wszystkim mieszkańcom Samborowa i okolicznych miejscowości w działaniach ratowniczych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych, klęsk żywiołowych i zdarzeń związanych z ochroną środowiska.

Prowadzić będziemy różne inicjatywy z samorządem lokalnym, instytucjami i organizacjami, które w swoich zadaniach mają podobne zadania ochronne i profilaktyczne. Podejmujemy szereg działań profilaktycznych mobilizujących dzieci i młodzież do aktywnego włączenia się w realizację zadań służących wszystkim mieszkańcom Samborowa. Chcemy zapobiegać występowaniu narkomanii, alkoholizmowi i zjawiskom chuligańskim wśród dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez rozwijanie aktywności i kształtowaniu właściwych postaw w Młodzieżowych i Kobiecych Drużynach Pożarniczych. Będziemy prowadzić ścisłą współpracę z jednostkami Zawodowej Straży Pożarnej. Sprawność fizyczna, doskonałe wyszkolenie i wiedza są gwarancją wypełnienia statutowych celów, do jakich została powołana Ochotnicza Straż Pożarna Samborowo. Rozumiemy oczekiwania i potrzeby mieszkańców Samborowa w zakresie zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dlatego też pragniemy podjąć inicjatywę budowy strażnicy Straży Pożarnej. Chcemy , aby po wybudowaniu obiektu OSP Samborowo mogło dysponować wozem bojowym do gaszenia pożarów, wozem ratownictwa drogowego.

Mamy świadomość, że remiza  nie zostanie wybudowana w trybie natychmiastowym. Czeka nas wiele problemów zawiązanych z procesem, przygotowawczym inwestycji, pozyskaniem środków finansowych i wykonawstwem prac. W naszych szeregach jest wielu murarzy, elektryków, hydraulików, cieśli, operatorów sprzętu budowlanego i transportowego, dlatego większość prac wykonamy w czynie społecznym. Potrzebne będą środki finansowe na zakup materiałów oraz opłaty prac specjalistów, których sami nie wykonamy.Liczymy także na pomoc Zawodowej Straży Pożarnej, tak w procesie szkolenia strażaków, jak i w późniejszym wyposażeniu jednostki w specjalistyczny sprzęt gaśniczy i ratunkowy. Pragniemy, aby Ochotnicza Straż Pożarna Samborowo, po spełnieniu wymogów została włączona w Ogólnopolski System Ratownictwa, co zapewni mieszkańcom Samborowa właściwe bezpieczeństwa przeciwpożarowe, ratunkowe i zdrowotne.

Liczymy na zrozumienie, ofiarność i poparcie naszej inicjatywy przez wszystkich mieszkańców Samborowa i okolicznych miejscowości. Przyjmujemy każdą pomoc rzeczową i finansową, która pomoże w budowie strażnicy.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Samborowo.