Kondolencje

Druhny i druhowie OSP Samborowo składają wyrazy współczucia  druhowi Komendantowi  Zbigniewowi Kwiatkowskiemu i druhowi Pawłowi Kwiatkowskiemu w związku ze śmiercią matki i babci .

Prezes OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik

Ustalenia z zebrania sprawozdawczego OSP Samborowo

11 lutego 2017 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze OSP Samborowo za 2016 r.  Zarząd przedstawił wyniki gospodarcze, rzeczowe i finansowe realizowane w 2016 r. i planowane zamierzenia na 2017 r.  W zebraniu uczestniczył  przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie Kpt. M. Wiśniewski i Prezes ZG OSP w Ostródzie Bogusław Fijas. Podczas toczącej się dyskusji  zgłoszono potrzebę pilnej budowy strażnicy OSP Samborowo, gdyż jej powstanie  pobudzi aktywność szeregów druhów , rozszerzy możliwości Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i umożliwi powołanie do działania sekcję kobiecą OSP Samborowo. Kpt. M. Wiśniewski przekazał gratulacje KP PSP w Ostródzie i wyraził pogląd,że OSP Samborowo zasługuje w pełni do ubiegania się o włączenie tej jednostki w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Jest to wynikiem ogromnej aktywności wszystkich druhów, przygotowaniem i wyposażeniem w sprzęt bojowy, bardzo wysokim stopniem przeszkolenia zawodowego, prowadzoną działalnością szkoleniową i profilaktyczną.

W związku z czym jest konieczność budowy nowej strażnicy OSP, która pozwalałaby na posiadanie samochodu bojowego średniej klasy i samochody ratownictwa drogowego. Uczestniczący w zebraniu Prezes ZG OSP w Ostródzie , a jednocześnie Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas stwierdził,że uczyni wszystko, aby przekonać Radę Gminy Ostróda o pilnej konieczności budowy strażnicy z wykorzystaniem środków , jakimi dysponuje Rada Gminy Ostróda , przy  jednoczesnym zaangażowaniu środków unijnych, aby budowa strażnicy, była szybko przeprowadzona.

Zebrani druhowie zadeklarowali pomoc w każdej formie przy budowie strażnicy i wyrazili pogląd,że również mieszkańcy Samborowa udzielą pomocy i wsparcia.

Prezes Zarządy Edward Miecznik odczytał projekty uchwał o nadaniu tytułu Honorowego Członka OSP Samborowo druhowi Jerzemu Sztkowskiemu, który posiada najdłuższy staż w formacjach OSP i był jednym z członków  założycieli tej jednostki,pełnił funkcję gospodarza OSP Samborowo i aktywnie uczestniczył w wielu pracach. Następnie została odczytana uchwała zarządu OSP Samborowo o nadaniu Tytułu Członka Wspierającego druhowi Andrzejowi Wolf z prawem używania munduru OSP Samborowo i posiadaniu prawa do wszystkich zaszczytów, tytułów , odznaczeń wynikających ze statutu OSP Samborowo. Druh Andrzej Wolf od momentu powstania jednostki wspierał i wspiera finansowo działalność OSP Samborowo.  Uchwały zostały zatwierdzone przez Walne Zebranie . Wyróżnionym złożono gratulacje i wręczono listy gratulacyjne.

Za aktywne działanie wykazane podczas szkoleń Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej list gratulacyjny z podziękowaniami wręczono druhowi Jarosławowi Stefaniakowi. Natomiast szczególne podziękowanie i list gratulacyjny wręczono druhowi Zbigniewowi Kwiatkowskiemu Komendantowi OSP Samborowo za wykazaną aktywność i działania związane z podnoszeniem wyszkolenia bojowego jednostki i pozyskanie szeregu urządzeń technicznych w roku 2016 , co pozwala na sprawne uczestniczenie naszej jednostki w szeregu działań ratowniczo – gaśniczych.

W zebraniu uczestniczyła liczna grupa członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która po raz pierwszy obserwowała przebieg, zasady i sposób przeprowadzania walnych obrad OSP Samborowo.

Druhowie OSP Samborowo są pełni optymizmu, że ich marzenia o szybkiej budowie nowej strażnicy OSP zostaną spełnione.

Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik

Walne zebranie członków OSP Samborowo 11.02.2017 r.

Na podstawie § 38 ptk.3 Statutu Zarząd OSP Samborowo zwołuje walne zebranie sprawozdawcze wszystkich członków OSP Samborowo, które odbędzie się 11 lutego 2017 r. /sobota/ o godz. 16,00 w Gminnym Centrum Kulturalno- Bibliotecznym w Samborowie. W związku z wagą omawianych spraw obecność druhów jest obowiązkowa. Obowiązuje stosowne umundurowanie. W zebraniu biorą udział  druhowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Samborowo oraz zaproszeni goście.

Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik

 

Życzenia świąteczne i noworoczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2017 składam wszystkim druhnom i  druhom OSP Samborowo, członkom Waszych rodzin i wszystkim mieszkańcom Samborowa i życzliwym, ofiarnym naszym przyjaciołom najserdeczniejsze życzenia. Niech mały Jezus , przychodząc na świat , w tę noc wigilijną , darzy nas i nasze rodziny zdrowiem, pełnią łask boskich. Niech przyniesie do naszych domów poczucie bezpieczeństwa i pokoju. Niech w naszych sercach zapłonie ogień miłości, życzliwości i wzajemnego szacunku. Niech każda rodzina czuje się bezpieczną, dostatnią i szczęśliwą każdego dnia w Nowym 2017 Roku.

Prezes Zarządu OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik

Pomoc dla parafii Samborowo

W dniu 21 grudnia 2016 r. o godz. 17,00 druhowie OSP Samborowo oraz druhowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Samborowo zbierają się w kościele św. Stanisława Biskupa w Samborowie w celu przygotowania wystroju świątecznego tutejszej świątyni do uroczystości Świąt Bożego Narodzenia. Konieczna jest pomoc w osadzeniu i przystrojeniu choinek, żłóbka i wystroju kościoła. Zabieramy ze sobą konieczne narzędzia , które umożliwią szybkie wykonanie prac dekoracyjnych.Każda pomoc jest mile widziana.

Prezes OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik