kondolencje

Druhny i druhowie OSP Samborowo składają druhowi Łukaszowi  Wolf i jego żonie Agnieszce  wyrazy współczucia z powodu  nagłej śmierci  wspaniałego  człowieka   teścia i ojca Henryka  Reńskiego, który zawsze wspierał i brał czynny udział  w organizowanych  akcjach i czynach społecznych  organizowanych  dla mieszkańców Samborowa przez OSP Samborowo.

Pan powołał Henryku  Ciebie  przed swoje oblicze. Musisz zdać rachunek z tego, co zrobiłeś dla maluczkich tego świata. Potwierdzamy, byłeś życzliwy, uczynny i oddanym każdemu potrzebującemu .

Boże  przyjmij swego sługę Henryka  do Swego Królestwa, gdyż on  podczas swego ziemskiego żywota , starał  się nieść pomoc wszystkim  potrzebującym.

Prezes OSP Samborowo mgr inż Edward Miecznik

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Święta Wielkiej Nocy są przykładem i wzorem niesienia pomocy i życzliwości każdemu  potrzebującemu człowiekowi. Ofiara męki Jezusa niech będzie dla nas przykładem bezinteresownego poświęcenia w imię miłości dla drugiego człowieka. To Jezus Bóg i człowiek pokazał am drogę zbawienia , która prowadzi przez pokonywanie trudów codziennego życia. Czy jesteśmy gotowi iść tą drogą? Na to pytanie musimy odpowiedzieć sobie sami.

Wszystkim druhnom i druhom OSP Samborowo składam najserdeczniejsze życzenia. Niech Zmartwychwstały Jezus w naszych rodzinach przyniesie radość codziennego życia. Niech okazywane poświęcenie i gotowość niesienia pomocy potrzebującym będzie potwierdzeniem naszej, codziennej gotowości , wypełnienia Jego posłannictwa.

Każdy z nas jest gotów ponieść ofiarę życia lu zdrowia  , aby ratować innego człowieka, jeśli znalazł się w sytuacji zagrażającej . To jest naszą powinnością, naszą służbą i naszym obowiązkiem.

Za Wasz trud codzienny, gotowość i odpowiedzialność niesienia pomocy potrzebującym, składam wyrazy największego  podziękowania i szacunku. Życzę szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik

Powołanie Kobiecej Drużyny Pożarniczej w OSP Samborowo

W dniu 11 marca 2017 r.  na uroczystym posiedzeniu Zarządu OSP Samborowo z udziałem członków Komisji Rewizyjnej , prowadzonym przez druha Naczelnika OSP Samborowo Zbigniewa Kwiatkowskiego została powołana Kobieca Drużyna Pożarnicza. Ślubowanie złożyły druhny:

Marta Goździejewska, Małgorzata Stefaniak, Nina Banasik, Wiktoria Włodarczyk,Katarzyna Smela, Bożena Zalewska, Sara Szatkowska, Amelia Kaczor, Aneta Kopańska, Grażyna Kapczyńska, Maria Kapczyńska.

Serdeczne gratulacje odważnym druhnom i życzenia wszelkiej pomyślności w działalności jednostki OSP Samborowo.  Szanowne koleżanki.!!! Czeka Was teraz trud odbycia przeszkolenia wstępnego, które musi przejść każdy , kto pragnie uczestniczyć w działaniach ratowniczo- gaśniczych. Trzymamy za Was kciuki ! Jesteśmy pewni, że pomyślnie przejdziecie szkolenia. Teraz musimy Was umundurować i przygotować do czekających szkoleń.

Jednostka OSP Samborowo przygotowuje się do ważnych decyzji . Należą do nich  konieczność szybkiej budowy nowej strażnicy, która pozwoli na zwiększenie potencjału bojowego jednostki, zapewni rozwój formacji młodzieżowych i kobiecych oraz pozwoli na pozyskanie wozów bojowych o zwiększonej sile działań operacyjnych. Są to wymagania stawiane jednostkom OSP, które mają szanse włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczemu. Taką szansę ma jednostka OSP Samborowo. Musimy się szkolić, rozwijać szeregi przeszłych pokoleń i chronić nasze wspólne mienie.

Życzę sukcesów wszystkim druhnom i druhom.

Prezes OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik

Kondolencje

Druhny i druhowie OSP Samborowo składają wyrazy współczucia  druhowi Komendantowi  Zbigniewowi Kwiatkowskiemu i druhowi Pawłowi Kwiatkowskiemu w związku ze śmiercią matki i babci .

Prezes OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik

Ustalenia z zebrania sprawozdawczego OSP Samborowo

11 lutego 2017 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze OSP Samborowo za 2016 r.  Zarząd przedstawił wyniki gospodarcze, rzeczowe i finansowe realizowane w 2016 r. i planowane zamierzenia na 2017 r.  W zebraniu uczestniczył  przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie Kpt. M. Wiśniewski i Prezes ZG OSP w Ostródzie Bogusław Fijas. Podczas toczącej się dyskusji  zgłoszono potrzebę pilnej budowy strażnicy OSP Samborowo, gdyż jej powstanie  pobudzi aktywność szeregów druhów , rozszerzy możliwości Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i umożliwi powołanie do działania sekcję kobiecą OSP Samborowo. Kpt. M. Wiśniewski przekazał gratulacje KP PSP w Ostródzie i wyraził pogląd,że OSP Samborowo zasługuje w pełni do ubiegania się o włączenie tej jednostki w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Jest to wynikiem ogromnej aktywności wszystkich druhów, przygotowaniem i wyposażeniem w sprzęt bojowy, bardzo wysokim stopniem przeszkolenia zawodowego, prowadzoną działalnością szkoleniową i profilaktyczną.

W związku z czym jest konieczność budowy nowej strażnicy OSP, która pozwalałaby na posiadanie samochodu bojowego średniej klasy i samochody ratownictwa drogowego. Uczestniczący w zebraniu Prezes ZG OSP w Ostródzie , a jednocześnie Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas stwierdził,że uczyni wszystko, aby przekonać Radę Gminy Ostróda o pilnej konieczności budowy strażnicy z wykorzystaniem środków , jakimi dysponuje Rada Gminy Ostróda , przy  jednoczesnym zaangażowaniu środków unijnych, aby budowa strażnicy, była szybko przeprowadzona.

Zebrani druhowie zadeklarowali pomoc w każdej formie przy budowie strażnicy i wyrazili pogląd,że również mieszkańcy Samborowa udzielą pomocy i wsparcia.

Prezes Zarządy Edward Miecznik odczytał projekty uchwał o nadaniu tytułu Honorowego Członka OSP Samborowo druhowi Jerzemu Sztkowskiemu, który posiada najdłuższy staż w formacjach OSP i był jednym z członków  założycieli tej jednostki,pełnił funkcję gospodarza OSP Samborowo i aktywnie uczestniczył w wielu pracach. Następnie została odczytana uchwała zarządu OSP Samborowo o nadaniu Tytułu Członka Wspierającego druhowi Andrzejowi Wolf z prawem używania munduru OSP Samborowo i posiadaniu prawa do wszystkich zaszczytów, tytułów , odznaczeń wynikających ze statutu OSP Samborowo. Druh Andrzej Wolf od momentu powstania jednostki wspierał i wspiera finansowo działalność OSP Samborowo.  Uchwały zostały zatwierdzone przez Walne Zebranie . Wyróżnionym złożono gratulacje i wręczono listy gratulacyjne.

Za aktywne działanie wykazane podczas szkoleń Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej list gratulacyjny z podziękowaniami wręczono druhowi Jarosławowi Stefaniakowi. Natomiast szczególne podziękowanie i list gratulacyjny wręczono druhowi Zbigniewowi Kwiatkowskiemu Komendantowi OSP Samborowo za wykazaną aktywność i działania związane z podnoszeniem wyszkolenia bojowego jednostki i pozyskanie szeregu urządzeń technicznych w roku 2016 , co pozwala na sprawne uczestniczenie naszej jednostki w szeregu działań ratowniczo – gaśniczych.

W zebraniu uczestniczyła liczna grupa członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która po raz pierwszy obserwowała przebieg, zasady i sposób przeprowadzania walnych obrad OSP Samborowo.

Druhowie OSP Samborowo są pełni optymizmu, że ich marzenia o szybkiej budowie nowej strażnicy OSP zostaną spełnione.

Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik