Gotowość do działań operacyjnych osp Samborowo

W dniu 24 listopada 2013 r. na mszy św. o godz. 11,00 ks. Krzysztof Górny wręczył piłę spalinową, którą z własnych funduszy zakupił i przekazał jednostce OSP Samborowo. Podkreślił wysiłki poniesione przez druhów OSP Samborowo i drogę dochodzenia do pełnej sprawności bojowej. Piłę odbierali w imieniu druhów ; Naczelnik OSP Samborowo Zbigniew Kwiatkowski, Wiceprezes OSP Samborowo Zdzisław Nowowiejski  i druch Łukasz Wolf.
Prezes OSP Samborowo Edward Miecznik podziękował , w imieniu wszystkich druhów ks Krzysztofowi Górnemu za  pomoc i wsparcie udzielone przy remoncie strażnicy tymczasowej oraz organizowaną pomc w zbiórkach do puszek na rzecz OSP Samborowo. Następnie Prezes OSP Samborowo podziękował wszystkim mieszkańcom Samborowa, członkom i sympatykom parafii Samborowo, którzy wspierali swoją ofiarnością zakupy umundurowania osobistego strażaków i wyposażenia samochodu . Podkreślił,że bez spontanicznej pomocy mieszkańców w tak krótkim okresie czasu , nie byłoby możliwe osiągnięcie tego, co OSP Samborowo uzyskało.

Wskazał na zasady i korzyści  współpracy  drhuhów OSP Samborowo z sołtysem , radą sołecką, stowarzyszeniami działającymi w Samborowie – kołem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i Akcją Katolicką, co pozwoliło na rozwiązanie wielu problemów dotyczących mieszkańców Samborowa. Wspólna praca i zrozumienie pozwala na rozwiązywanie wielu spraw. Ważnymi zadaniami do realizacji w najbliższej przyszłości jest podjęcie działań w celu utworzenia Młodzieżowych Drużyn OSP chłopców i dziewcząt oraz podjęcie starań o budowę docelowej strażnicy OSP, której budowa może potrwać wiele lat, ale której budowa jest konieczna, aby OSP Samborowo mogło się dalej rozwijać i zwiększać swój potencjał operacyjny. Jest sprzęt umożliwiający szkolenie młodzieży, gdyż straż nie tylko prowadzi dzialania operacyjne, ale również wychowuje młode pokolenia na przyszłych strażaków i prowadzi działalność wychowawczą wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Jest to jedno z zadań statrutowych OSP. Poinformował zebranych ,że z dniem 1 grudnia 2013 r. OSP Samborowo zgłasza swoją zdolność do działań operacyjnych Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie.

Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik

Zaproszenie do wspólnej zabawy andrzejkowej 23 listopada 2013 r.

Sołtys sołectwa Samborowo, rada sołecka, OSP Samborowo, koło gminne Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie oraz Akcja Katolicka w Samborowie organizują zabawę andrzejkową  ” z koszyczkiem własnym” w dniu 23 listopada 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Samborowie.  Uczastnicy zabawy wnoszą opłatę w wysokości 40 zł  od pary na pokrycie kosztów organizacyjnych opłaty orkiestry i  zakupu napoi.  Zabawa rozpocznie się o godz. 20,00. Chętni druhowie proszeni są o zgłaszanie się do druha Tadeusza Pypczyńskiego w terminie do 10 listopada 2013 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje data zgłoszenia. Po tym terminie, jeżeli będą wolne miejsca , będzie możliwość uczestnictwa innym osobom chętnym do wspólnej zabawy. Życzymy miłej zabawy.

Prezes Zarządu OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik

Nasze działania na rzecz lokalnej społeczności.

Składam serdeczne podziękowanie druhom OSP Samborowo: Andrzejowi Makar, Mieczysławowi Butrykiewiczowi, Kamilowi Miecznik i Zdzisławowi Czarneckiemu za pomoc okazaną sołtysowi sołectwa Samborowo druhowi Tadeuszowi Pypczyńskiemu w czasie organizowanych dożynek gminnych w Lubajnach. W/w druhowie godnie reprezentowali mieszkańców naszego sołectwa niosąc wieniec dożynkowy, który uzyskał III lokatę w konkursie wieńców dożynkowych.
Dziękuję natomiast wszystkim druhom ,którzy pomogli w przygotowaniach i organizacji dożynek sołecko – parafialnych w Samborowie porządkując teren, pomagając w organizacji konkursów i zabawy dożynkowej. Wieniec dożynkowy wnosili podczas uroczystej mszy św. druhowie: Krzysztof Burczak, Łukasz Wolf, Jarosław i Leszek Mieszczyńscy.
Wspólna i zgodna praca i współdziałanie z sołtysem , radą sołecką, koleżankami z koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie oraz członkami Akcji Katolickiej w Samborowie pozwalają na promowanie osiągnięć mieszkańców Samborowa w różnych dziedzinach działalności społecznej. Owocuje to tym, że osiągamy sukcesy w różnych konkursach, pokazach i wspólnej zabawie. Przysłowia są mądrością narodów,a jednoz nich mówi ” zgoda buduje – niezgoda rujnuje.” Druhowie tak trzymać !!! Przed nami jeszcze wiele zadań do wykonania. Jeśli będziemy pomagali mieszkańcom Samborowa w rozwiązywaniu problemów dotyczących wszystkich mieszkańców, to możemy liczyć na poparcie naszych starań i próśb w rozwiązywaniu naszych strażackich problemów. Dowodem tego jest zgoda na uwzględnienie w podziale środków na 2014 r z funduszu sołeckiego kwoty 3 500, 00 zł na potrzeby OSP Samborowo. W imieniu wszystkich druhów składam serdeczne podziękowanie.
Prezes zarządu OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik