Wnioski budżetowe na 2013 r.

Zgodnie z podjętymi ustaleniami na ostatnim zebraniu członków OSP Samborowo zgłosiłem do Wójta Gminy Ostróda wnioski o zabezpieczenie środków finansowych na 2013 r. dotyczących potrzeb na wykonanie adaptacji przyznanego samochodu bojowego, na wyposażenie i na szkolenia oraz badania wytypowanych druhów. Jeżeli nasze wnioski zostana przez Radę Gminy Ostróda zatwierdzone w budżecie na 2013 r. wówczas będziemy mogli z nich korzystać.

Ponadto została podpisana umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ostródzie  na dostawę wody i odprowadzanie ścieków komunalnych. Został zainstalowany wodomierz na obiekcie strażnicy.

Samborowo.2012.10.11

 

Pan Wójt

Gminy Ostróda

 

Zarząd OSP Samborowo w Samborowie informuje Pana Wójta, że złożył  2 wnioski  o pozyskanie samochodu  do celów operacyjnych dla potrzeb tutejszej jednostki , skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie.

Decyzja o przekazanie samochodu z zasobów Komendanta Policji w Olsztynie do zasobów Komendanta Wojewódzkiego Państwowej  Straży Pożarnej w Olsztynie już nastąpiła dokumentacyjnie i rzeczowo. Samochód jest zabezpieczony dla potrzeb  OSP Samborowo i jego techniczne przekazanie jest możliwe w 2013 r.

W związku z powyższym Zarząd OSP Samborowo zwraca się z prośbą o zabezpieczenie kwoty 25 000 zł w budżecie na 2013 r. z przeznaczeniem na wykonanie prac  związanych  z wykonaniem zabudowy nadwozia  i adaptacją samochodu na cele operacyjne dla naszej jednostki

Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik

 

Samborowo 2012.10.11

 

Pan Wójt

Gminy Ostróda

 

W związku z planowanym osiągnięciem pełnej zdolności bojowej przez OSP Samborowo w 2013 r. Zarząd  OSP Samborowo w Samborowie zwraca się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2013 r. w celu wykonania badań lekarskich i szkolenie podstawowe dla niżej wymienionych druhów:

1.Kwiatkowski Zbigniew

2.Makar Andrzej

3.Mieszczyński Jarosław

4.Tafel Tomasz – I kierowca

5.Burczak Krzysztof – II kierowca

6.Piędel Krzysztof

7.Wolf Łukasz

8.Miecznik Kamil

9.Nowowiejski Michał

10.Mieszczyński Leszek

11.Czarnecki Zdzisław

Prezes Zarządu mgr inż.edward Miecznik

 

Samborowo 2012.10.11

 

Pan Wójt

Gminy Ostróda

 

Zarząd OSP Samborowo podpisał umowę użyczenia z proboszczem parafii rzymsko – katolickiej w Samborowie na użyczenie nieczynnego budynku  z przeznaczeniem na adaptację na tymczasową strażnicę powstałej jednostki OSP Samborowo.

Materiały budowlane na wykonanie prac remontowych na zewnętrznej części budynku zabezpieczał proboszcz. Natomiast materiały do wykonania prac wewnątrz budynku pokrywa OSP Samborowo ze środków własnych. Całość prac remontowych wykonują druhowie OSP  w ramach czynu społecznego nieodpłatnie. Takie prace są na ukończeniu.

Ponieważ planowane jest uzyskanie zdolności bojowej przez OSP Samborowo w 2013 r. zwróciliśmy się z prośbą do sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Samborowo i jego mieszkańców z prośbą o przyznanie środków na wyposażenie jednostki OSP Samborowo w niezbędny sprzęt potrzebny do działań gaśniczo – ratunkowych. W podjętej uchwale została przyznana nam kwota 4 000 zł. Jest to za mało w celu pokrycia istniejących potrzeb.

Prosimy o zabezpieczenie w budżecie na 2013 r. środków na zakup :

6 kompletów obuwia koszarowego, 6 kompletów hełmów bojowych, 6 kompletów butów skórzanych, 6 kompletów ubrań koszarowych, 6 kompletów kaloszy bojowych, 6 kompletów umundurowania bojowego na łączną sumę  ok. 24 000 zł oraz zakupu agregatu prądotwórczego o mocy  2,1 Kw za sumę ok. 3 000 zł  i pompy pływającej typu Niagara  I za sumę ok. 4 700 zł.

Zarząd będzie podejmował działania o pozyskanie dodatkowych kwot z przeznaczeniem na wyposażenie jednostki od zakładów pracy znajdujących się na terenie sołectwa Samborowo oraz sponsorów zewnętrznych.

Zarząd OSP Samborowo w Samborowie prosi o pozytywne rozpatrzenie naszych potrzeb. Jesteśmy nową  jednostką i potrzebujemy większego wsparcia finansowego, niż działające już jednostki OSP na terenie gminy Ostróda , abyśmy możliwie szybko mogli wypełniać zadania statutowe.

Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik

Dodaj komentarz