Prace przy remizie strażackiej i terenie sołectwa Samborowo

16 sierpnia 2012 r. druhowie Burczak Krzysztof, Wolf Łukasz, Tadeusz Pypczyński i Mieczysław Butrykiewicz pracowali przy usuwaniu drzew na terenie obiektu strażnicy i na terenie przykościelnym, które stwarzały utrudnienie w dojeździe i stwarzały zagrożenie bezpieczeństwa przebywających osób.

Dnia 18 sierpnia 2012 r, druhowie Zbigniew Kwiatkowski i Łukasz Wolf porządkowali teren dokonując segregacji wyciętych drzew i porządkowania wyciętych gałęzi olraz przygotowania terenu do usuwania karp po wyciętych drzewach .

Zarząd OSP Samborowo składa podziękowanie p.Dariuszowi Bączkowi za okazywaną pomoc w postaci nieodpłatnego  użyczenia sprzętu, który angażowany jest w wykonywanie prac związanych z porządkowaniem terenu, usuwaniem i wywożeniem gruzu, wywózką gałęzi i krzaków po powstałych wycinkach. Cieszy nas, że dotychczasowa społeczna praca druhów OSP Samborowo znajduje uznanie u kolejnych przychylnych osób prywatnych , które chcą pomóc w osiągnięciu celu, jakim jest szybkie uzyskanie zdolności bojowej  przez naszą jednostkę.

Prezes OSP Samborowo

mgr. inż Edward Miecznik

Prace przy remizie strażackiej

Dnia 04sierpnia 2012 przy remizie strażackiej pracowali: Szatkowski Jerzy, Tomasz Brzostek,Tomasz Tafel, Łukasz Wolf, Leszek Mieszczyński, Tadeusz Pypczyński , Mieczysław Butrykiewicz.

W dniu 11 sierpnia 2012 r. pracowali przy remoncie strażnicy strażackiej druhowie: Andrzej Makar, Tadeusz Pypczyński, Mieczysław Butrykiewicz, Tomasz Tafel, Leszek Kwiatkowski, Kamil Miecznik,Zbigniew Kwiatkowski, Andrzej Wybranowski,Kamil Stępniak, Jerzy Szatkowski, Adam Manista, Krzysztof Piędel, Krzysztof Pastor, Krzysztof Burczak. Dotychczasowa wysiłki i zaangażowanie druhów przy pracach nad przygotowaniem strażnicy znajdują uznanie u mieszkańców czego dowodem jest poświęcenie własnego wolnego czasu przez p. Zenona Górzyńskiego, który znając się nad profesjonalnym wykonaniem prac budowlanych w dniu 11 sierpnia 2012 r. sam osobiście wykonywał prace budowlane i kierował właściwym ich wykonywaniem przez zebraną grupę druhów, za co składamy p. Zenonowi Górzyńskiemu serdeczne podziękowanie.

Prezes OSP Samborowo

mgr inż. Edward Miecznik

Prace przy remizie strażackiej

9 czerwca 2012 r.wykonywali prace następujący druhowie: Tadeusz Pypczyński,Jerzy Szatkowski, Mieczysław Butrykiewicz, Tomasz Tafel,Malinowski Piotr, Malinowski Sylwester, Miecznik Kamil, Miecznik Edward.

16 czerwca 2012 r. prace przy remoncie strażnicy wykonywali druhowie: Czarnecki Zdzisław, Pypczyński Tadeusz, Mieczysław Butrykiewicz, Tomasz Tafel, Nowowiejski Zdzisław, Nowowiejski Michał, Makar Andrzej, Krzysztof Burczak, Łukasz Wolf, Leszek Kwiatkowski, Paweł Kwiatkowski, Miecznik Edward.

23 czerwca 2012 r. prace na strażnicy wykonywali druhowie: Pypczyński Tadeusz, Mieczysław Butrykiewicz, Kamil Miecznik, Makar Andrzej, Tafel Tomasz, Pastor Krzysztof,

30 czerwca 2012 r. prace przy remoncie strażnicy wykonywali druhowie: Krzysztof Burczak, Jerzy Szatkowski, Tadeusz Pypczyński, Zbigniew Kwiatkowski, Tomasz Tafel, Mieczysław Butrykiewicz.

6 lipca 2012 r. prace na strażnicy wykonywali druhowie: Burczak Krzysztof, Kwiatkowski Zbigniew, Miecznik Kamil, Pypczyński Tadeusz, Mieczysław Butrykiewicz, Pastor Krzysztof.

14.lipca 2012 r. prace na strażnicy wykonywali druhowie: Burczak Krzysztof, Kwiatkowski Zbigniew, Kwiatkowski Paweł, Butrykiewicz Mieczysław, Pypczyński Tadeusz, Miecznik Edward, Miecznik Kamil, Pastor Krzysztof.

28 lipca 2012 r. prace na strażnicy wykonywali druhowie: Pastor Krzysztof, Kamil Miecznik, Miecznik Edward.

Prezes OSP Samborowo

mgr inż Edward Miecznik

 

Prace druhów na rzecz mieszkańców Samborowa

Dnia 2 czerwca 2012 r. druhowie : Krzysztof Burczak , Zbigniew Kwiatkowski, Łukasz Wolf, Edward Miecznik, Tadeusz Pypczyński i Mieczysław Butrykiewicz własnymi kosami spalinowymi wykosili teren wzdłuż ulicy Szkolnej i Brzozowej z jednoczesnym wyrównaniem terenu działki, na której zostały w dniu 28 maja 2012 r. wykonane prace związane z wywiezieniem kamieni i gruzu z terenu przylegającego do ul. Szkolnej. Dnia 28 maja 2012 r. prace wykonywali druhowie OSP Samborowo: Tedeusz Pypczyński, Jarosław i Leszek Mieszczyńscy oraz członek rady sołeckiej Zbigniew Kulesza.

Prezes zarządu OSP Samborowo mgr inż. Edweard Miecznik

Wyróżnienie za pracę najstarszego strażaka

W dniu 27 maja 2012 r. o godz. 18,00 w GOK Samborowo odbyło się zebranie robocze druhów OSP Samborowo. Omówiono problemy związane z przygotowaniami do zabezpieczenia organizacji procesji Bożego Ciała oraz dalszego postępu prac przy adaptowanej strażnicy straży pożarnej. Zarząd OSP Samborowo prosi druhów oraz mieszkańców Samborowa dysponujących kosami spalinowymi o pomoc przy porządkowaniu i wykaszaniu  terenu wdłuż trasy przemarszu procesji. Prace wykonywane będą we wtorek 30 maja o godz. 17,00 oraz w sobotę 2 czerwca 2012 r. od godz. 9,00 . Jednocześnie w sobotę 2 czerwca 2012 bedą kontynuowane prace remontowe przy adoptowanej strażnicy OSP Samborowo. Każda pomoc przy prascach remontowych będzie mile widziana.

Na zebraniu najstarszy wiekiem druh OSP Samborowo został wyróżniony i nagrodzony za wykazane zaangażowanie w inicjatywach podejmowanych przez zarząd OSP Samborowo. Otrzymał list gratulacyjny i nagrodę rzeczową.

Druh Mieczysław Butrykiewicz

 

Zarząd OSP Samborowo oceniając zaangażowanie członków w dotychczas organizowanych akcjach i inicjatywach związanych z wykonywaniem zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa  mieszkańców Samborowa , udzielaniu pomocy sołtysowi i radzie sołeckiej miejscowości Samborowo w rozwiązywaniu problemów dotyczących poprawy estetyki, bezpieczeństwa p. pożarowego i realizacji podejmowanych zadań  postanawia  na podstawie  §38 pkt 10 i 12 statutu Ochotniczej Straży Pożarnej Samborowo w Samborowie wyróżnić druha Mieczysława Butrykiewicza przyznając w formie nagrody rzeczowej kompletny mundur wyjściowy.

Mundur został zakupiony z uzyskanych środków od indywidualnych sponsorów w związku z czym stanowi dożywotnią własność obdarowanego.

Zarząd OSP Samborowo jest przekonany, że przyznana forma nagrody rzeczowej najstarszemu wiekiem członkowi naszej jednostki, a jednocześnie bardzo aktywnie włączającemu się we wszystkie inicjatywy i zadania podejmowane przez zarząd OSP Samborowo,  stanowić będzie dowód szacunku i wyróżnienia dla społecznego zaangażowania się w wypełnianiu zadań statutowych przez członków OSP Samborowo.

Samborowo 2012. 05. 27

Z upoważnienia zarządu Prezes Zarządu mgr inż.Edward Miecznik

 

Prace remontowe przy powstającej remizie strażackiej

W dniu 15 maja 2012 r. grupa druhów  OSP Samborowo  w składzie: Jerzy Szatkowski, Jacek Kajetanek, Michał Kajetanek, Piotr Kajetanek, Łukasz Wolf, Sylwester Malinowski, Leszek Kwiatkowski, Jarosław Mieszczyński, Andrzej Wybranowski, Zdzisław Nowowiejski, Paweł Michalski i Zbigniew Kwiatkowski ,pracowała przy adaptacji użyczonego budynku gospodarczego na powstającą czasową strażnicę straży pożarnej OSP Samborowo. Budynek został użyczony przez Proboszcza parafii tutejszej na mocy pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy władzami OSP Samborowo, a Księdzem Proboszczem z określeniem zasad użyczenia. Jest to ogramna pomoc ze strony Księdza Proboszcza w umożliwieniu uzyskania pełnej mobilności bojowej nowo powstałej jednostce OSP Samborowo, która pragnie nieść pomoc mieszkańcom w zapewnieniu właściwej ochrony mienia , życia i bezpieczeństwa .

Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik

Z życia OSP Samborowo

W dniu 14.04.2012 r. grupa druhów OSP Samborowo sadziła las w Nadleśnictwie Drwęca. Posadzono 0,20 ha nowych nasadzeń. Las sadzili druhowie: Zbigniew Kwiatkowski, Paweł Kwiatkowski,Krzysztof Burczak,Krystian Kuriata, Sylwester Malinowski, Piotr Malinowski, Zdzisław Czarnecki, Krzysztof Malinowski, Łukasz Wolf, Andrzej Wybranowski, Tadeusz Pypczyński, Jarosław Stefaniak, Kamil Stępniak, Mieczysław Butrykiewicz. Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup umundurowania i wyposażenia druhów OSP Samborowo.

W dniu 21.04.2012 r. druhowie OSP Samborowo :Andrzej Makar, Zdzisław Nowowiejski, Michał Nowowiejski, Leszek Kwiatkowski i Marcin Kwiatkowski dokonywali porządkowania terenu i palenia usuniętego zakrzaczenia z  terenu wzdłuż rzeczki Poburzanki. Prace wykonano społecznie na rzecz poprawy estetyki sołectwa Samborowo.

W dniu 05.05.2012 r. druhowie OSP Samborowo: Krzysztof Burczak, Paweł Kwiatkowski i Łukasz Wolf wykonali prace porządkowe na terenie przykościelnym wokół obiektu gospodarczego, który OSP Samborowo pragnie, za zgodą proboszcza tutejszej parafii i po podpisaniu stosownej umowy użyczenia , adoptować na tymczasową strażnicę OSP Samborowo. Ta decyzja pozwoli na szybsze osiągnięcie pełnej mobilności bojowej druhów OSP Samborowo i po przeszkoleniu wytypowanych druhów  i pozyskaniu wozu bojowego oraz stosownego wyposażenia technicznego jednostka zostanie włączona w struktury ochrony p.pożarowej powiatu ostródzkiego.  Druhowie OSP Samborowo podejmują szereg działań zmierzających do pozyskania środków , w oparciu o które dokonują zakupów umundurowania wyjściowego i wyposażenia bojowego. Staramy się wykonywać prace i podejmować działania, które pomogą mieszkańcom, radzie sołeckiej i sołtysowi Samborowa , w poprawie estetyki  miejscowości i  bezpieczeństwie mieszkańców. Za okazaną życzliwość i pomoc w realizacji podejmowanych działań serdecznie dziękujemy.

Z upoważnienia zarządu OSP Samborowo Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik