Informacja o powołaniu Młodzieżowej Drużyny OSP Samborowo w Samborowie

 

W dniu 20 marca 2016 r. w Gminnym Centrum Kulturalno- Bibliotecznym w Samborowie odbyło się nadzwyczajne zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Samborowo w Samborowie.. Udział wzięli  rodzice  i przyszli kandydaci na członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Samborowo.   Prezes OSP Samborowo Edward Miecznik przedstawił rodzicom I kandydatom na członków MDP cele i założenia  statutowe działalności tej formacji, obowiązki i uprawnienia oraz zasady regulujące działalność MDP . Przedstawił krótką charakterystykę powstania OSP Samborowo i osiągnięcia tej jednostki w okresie jej 5 letniej działalności . Podkreślił zasługi i osiągnięcia  druhów oraz społeczeństwa Samborowa w szybkim osiągnięciu sprawności bojowej, na którą złożyło się zaangażowanie druhów w proces szkoleniowy oraz ofiarność mieszkańców pozwalająca na doposażenie jednostki w sprzęt ratowniczo- gaśniczy. Prezes OSP Samborowo  zaznaczył ,że sukces powołania OSP Samborowo i jego rozwój oraz przygotowania do utworzenia MDP , jest także udziałem i pomocą Proboszcza parafii w Samborowie ks Krzysztofa Górnego, który użyczył obiektów będącej własnością parafii na zorganizowanie tymczasowej strażnicy OSP Samborowo, wspomógł finansowo w zakupie materiałów na remont obiektu ,współpracuje z jednostką OSP i pomagał w akcji informacyjnej związanej z powołaniem MDP OSP Samborowo.

Następnie druh Naczelnik Straży OSP Samborowo Zbigniew Kwiatkowski , w oparciu o złożone i podpisane przez rodziców deklaracje członkowskie odczytał nazwiska kandydatów na członków MDP . Wyczytane osoby ustawiły się w szeregu. Po odczytaniu roty przysięgi przez Prezesa OSP Samborowo druha Edwarda Miecznika, każdy z wyczytanych przez druha Naczelnika Straży Zbigniewa Kwiatkowskiego kandydata, wypowiadał słowa „przysięgam”, jako dowód złożonego przyrzeczenia. Następnie każdy z nowo zaprzysiężonych członków MDP Samborowo składał własnoręczny podpis na załączonej liście obecności , stanowiącej jednocześnie wyraz woli przystąpienia do MDP Samborowo w Samborowie.

Ustalono, że w dniu 9 kwietnia 2016 r. na strażnicy OSP Samborowo odbędzie się dodatkowe zaprzysiężenie ewentualnych nowych kandydatów , z jednoczesnym podziałem członków MDP na sekcje. Opiekunami członków MDP zostali druh Zdzisław Nowowiejski oraz druh Jarosław Stefaniak.

Największe zaangażowanie organizacyjne związane z utworzeniem MDP OSP w Samborowie wniósł Naczelnik Straży druh Zbigniew Kwiatkowski, który poprzez uczestnictwo w szkoleniach Naczelników Straży OSP, prowadzone osobiste rozmowy z rodzicami dzieci, zbieranie deklaracji o wstąpieniu w struktury MDP OSP wykazał znajomość zagadnień związanych z przygotowaniem i procesami szkolenia członków MDP.  Serdeczne podziękowania za aktywność i doprowadzenie do finału przedsięwzięcia.

Ogromne podziękowanie przekazano nauczycielowi szkoły podstawowej w Samborowie kol. Arkadiuszowi Łopatowskiemu, który wykazał się szczególnym zaangażowaniem w przekazywaniu młodzieży szkolnej informacji związanych z powołaniem MDP i przygotowywał młodzież do uczestnictwa w konkursach wiedzy pożarniczej.

Do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Samborowo akces przystąpienia zadeklarowali:

Amelia Stefaniak, Nikodem Grabowski, Alicja Snela, Patrycja Zalewska, Aleks Reptowski, Wiktoria Reptowska, Jakub Borawski, Franciszek Skowroński, Karolina Zalewska, Jakub Stypułkowski, Hugo Grabowski, Dawid Wysocki, Aleksander Grabowski, Hajko Grabowski, Filip Grabowski, Krystian Pastor, Wojciech Zakrzewski, Klaudiusz Pastor, Michał Borawski, Aneta Kopańska, Jan Szauer, Sebastian Burczak, Amelia Kaczor, Sara Szatkowska.

Poinformowano rodziców oraz nowych członków MDP OSP Samborowo, że od kwietnia rozpocznie się proces szkoleniowy, aby nowo powstała MDP OSP mogła uczestniczyć w zawodach strażackich, podczas organizowanych ćwiczeń w miesiącu czerwcu 2016 r.

Nowo zaprzysiężonym druhnom i druhom MDP OSP Samborowo oraz rodzicom życzenia i gratulacje w imieniu statutowych organów OSP Samborowo przekazał Prezes OSP Samborowo druh Edward Miecznik.

Prezes Zarządu OSP Samborowo mgr inż Edward Miecznik

Konkurs na najlepszą jednostkę OSP

Szanowni Państwo, nasi sympatycy, druhowie OSP.

Aktualnie trwa konkurs zorganizowany przez Gazetę Ostródzką na najlepszą jednostkę OSP. Jeśli popieracie nas i naszą działalność prosimy o pilny esemes o treści : GS.OSP.49  na nr 71051.   Będziemy wdzięczni za każdy oddany głos na naszą jednostkę.

Prezes zarządu OSP Samborowo mgr inż Edward Miecznik

Wybory na kadencję 2016 – 2020 r.

W dniu 27 lutego 2016 r. na zebraniu sprawozdawczo- wyborczym OSP Samborowo ustępujący Zarząd przedstawił wykonanie zadań  za 2015 r.  W jednostce jest 28 czynnych druhów. Przeszkolonych jest 17 osób do udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. W okresie sprawozdawczym zostali wyróżnieni za wieloletnie uczestnictwo w OSP druhowie: Jerzy Szatkowski, Zbigniew Kwiatkowski, Zdzisław Czarnecki i Mieczysław Butrykiewicz. Jednostka w 2015 r. uczestniczyła w 14 razy w akcjach ratowniczych, w tym 8 razy w gaszeniu pożarów oraz 6 razy w likwidacji miejscowych zagrożeń.

W akcjach ratowniczych uczestniczyli druhowie: Zbigniew Kwiatkowski – 11 razy, Jarosław Mieszczyński- 11 razy, Krzysztof Burczak – 11 razy, Paweł Michalski – 10 razy, Zdzisław Nowowiejski – 9 razy, Łukasz Wolf – 7 razy, Leszek Mieszczyński- 7 razy, Paweł Kwiatkowski – 7 razy, Michał Nowowiejski – 6 razy, Tomasz Brzostek – 5 razy, Andrzej Makar – 4 razy, Tomasz Tafel – 3 razy, Kamil Miecznik – 2 razy, Leszek Kwiatkowski – 2 razy.

W roku gospodarczym OSP otrzymało i zakupiło bardzo wiele sprzętu i wyposażenia , w tym – samochód IVECO/ na wodę – 1000 litrów/,torba PSPR 1 , deska ratownicza KEMP+ szyny Kromera, agregat prądotwórczy, pilarkę do drzewa, detektor prądu, rozdzielacz kulowy, radiotelefon Motorola i wiele innego drobniejszego wyposażenia.

Strażacy wykonali szereg prac na wartość  ponad 2 500 zł.

Dzięki aktywności członków uzyskano dochody w kwocie 13 136 zł/ składki członkowskie-1 200 zł, darowizny i zbiórki pieniężne i 1 % z tyt. poż .publicznego – /-7 506 zł, dotacje pieniężne – 4 430 zł. Poniesiono koszta w kwocie 13 266 zł/ w tym : zakup sprzętu i umundurowania strażackiego- 12 591 zł,

Komisja Rewizyjna zbadała zasadność prowadzonej gospodarki finansowej i wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującym władzom potwierdzając właściwie prowadzoną gospodarkę i rozsądne wydawanie pieniędzy.

Na wniosek Zarządu zostały przyznane i  wręczone Odznaki Wzorowy Strażak druhom : Zbigniew Kwiatkowski, Łukasz Wolf, Jarosław Mieszczyński, Krzysztof Burczak, Leszek Mieszczyński – za szczególne wyróżnianie się w prowadzonych akcjach ratowniczych i pracach na rzecz jednostki OSP Samborowo. Odznaki wręczali:Prezes Zarządu Gminnego OSP RP w Ostródzie  Marszałek – druh  Gustaw Marek Brzezin, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie – mł. bryg. Tomasz Ostrowski, Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Ostródzie druh Ryszard Harasim, Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP w Olsztynie druh Andrzej Olszewik.

Zostały wybrane nowe władze :

Zarząd  :

Prezes Zarządu – Edward Miecznik

Wiceprezes – Zdzisław Nowowiejski

Naczelnik Straży- Zbigniew Kwiatkowski

Z-ca Naczelnika Straży – Andrzej Makar

Skarbnik – Tomasz Tafel

Sekretarz- Leszek Kwiatkowski

Gospodarz – Mieczysław Butrykiewicz

Kronikarz- Tadeusz Pypczyński

Komisja Rewizyjna ;

Przewodniczący- Krzysztof Burczak

Sekretarz- Jarosław Stefaniak

Członek – Jarosław Mieszczyński

Wybrano delegatów na gminny zjazd członków OSP : Miecznik Edward, Zbigniew Kwiatkowski, Krzysztof Burczak, w tym przedstawiciela do zarządu gminnego OSP – Zbigniewa Kwiatkowskiego.

Prezes Zarządu Edward Miecznik zebranym druhom przedstawił osiągnięte wyniki przez jednostkę podkreślając, że takie usprzętowienie i wyposażenie nie byłoby możliwe, gdyby nie ofiarność mieszkańców i prace druhów. Listy gratulacyjne i podziękowania  za szczególne zaangażowanie wręczono druhom: Łukasz Wolf, Zbigniew Kwiatkowski, Mieczysław Butrykiewicz, Jarosław Mieszczyński, Leszek Mieszczyński, Andrzej Wybranowski, Jerzy Szatkowski, Krzysztof Burczak, 

OSP Samborowo uzyskało w latach 2011 – 2015 r.:

  • składki członkowskie- 9 695 zł
  • dotacje do zakupionego sprzętu i umundurowania- 24 044 zł
  • darowizny i zbiórki pieniężne – 41 932 zł , w tym 1 % od podatków – 1 786 zł

Wydatkowano na zakup sprzętu i umundurowania łącznie 72 286 zł.

Najpilniejszym zadaniem , które musi by c rozwiązane dla możliwości dalszego rozwoju OSP Samborowo jest konieczność budowy nowej strażnicy OSP. Nowo wybrany Zarząd i członkowie  liczą na pomoc Pana Wójta Gminy Ostróda , gdyż zadania realizowane przez OSP Samborowo należą do zadań , które rozwiązywać musi samorząd terytorialny. Strażacy OSP Samborowo deklarują pomoc w wykonywaniu prac związanych z budową strażnicy oraz prowadzenie różnorodnych działań związanych z pozyskiwaniem pieniędzy na jej budowę.

Druhowie OSP Samborowo są przekonani, że społeczeństwo Samborowa i innych miejscowości, przedsiębiorcy oraz dobrowolni ofiarodawcy poprą wszystkimi dostępnymi sposobami budowę strażnicy, gdyż jej wybudowanie poprawi stan bezpieczeństwa w gminie ostródzkiej. Liczymy na zrozumienie i wsparcie naszych działań. Swoim zaangażowaniem,  poświęceniem i pracą udowodniliśmy, że na druhów OSP Samborowo może społeczeństwo liczyć, gdyż nie zawiedliśmy pokładanego zaufania .

Z wyrazami szacunku i nadzieją na dobrze układającą się współpracę w nowej kadencji

Prezes Zarządu mgr.inż Edward Miecznik

27 luty 2016 r. zebranie sprawozdawczo- wyborcze.

Druhowie OSP Samborowo.

W dniu 27 lutego 2016 r. o godz. 17,00 w Gminnym Centrum Biblioteczno – Kulturalnym w Samborowie odbędzie się zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków OSP Samborowo. Z uwagi na wagę   omawianych spraw obecność wszystkich członków jest obowiązkowa. Obowiązuje umundurowanie wyjściowe.

Na tym zebraniu będą omawiane wyniki osiągnięte w 2015 r.przez jednostkę OSP Samborowo  oraz za okres sprawozdawczy 2011-2015 .  Zostaną dokonane wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na nowy okres sprawozdawczy 2016-2020. Zostaną wybrani delegaci na Gminny Zjazd Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ostródzie.

Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik

Marzenia się spełniają.

Praca, poświęcenie i ofiarność wykazywana w niesieniu pomocy poszkodowanym i podczas ratowania życia, zdrowia i mienia ludzi przynosi wdzięczność i niespodzianki. W Samborowie dobro zaowocowało dobrem. 

W dniu wigilijnym do OSP Samborowo został przekazany nieodpłatnie w formie darowizny dla druhów następny samochód ratowniczy IVECO GLBA DEILY z 2003 roku ,posiadający zbiornik na wodę – 1000 litrów. Samochód został przekazany przez Naczelnika Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie mł. bryg.Marka Engel, który dodatkowo doposażył w agregat prądotwórczy i pilarkę do drewna. W pozyskaniu samochodu pomagali organizacyjnie: bryg. Grzegorz Matczyński, Wicemarszałek Jacek Protas, bryg. Tomasz Ostrówski, bryg. Andrzej Olszewik, bryg. Mirosław Rutecki, st.bryg.Mirosław Hołubowicz. Samochód ma przebieg 29 tyś. km. Ogromne zasługi z ramienia OSP Samborowo włożyli w pozyskanie samochodu: druhowie : Zbigniew Kwiatkowski, Zdzisław Nowowiejski, Łukasz Wolf, Krzysztof Burczak,Leszek Mieszczyński, Tomasz Tafel.

Przed OSP Samborowo staje nowe wyzwanie. Musimy szybko podjąć starania budowy nowej strażnicy. Liczymy na pomoc ks. Krzysztofa Górnego, Pana Wójta Bogusława Fijasa, Radnych Gminy Ostróda i wszystkich życzliwych mieszkańców Samborowa i okolicznych miejscowości, którzy mogą zawsze liczyć na naszą pomoc.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  oraz nadchodzącego Nowego Roku 2016 składam najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Niech w rodzinach i domach zagości spokój, dobrobyt i radość. 

Prezes OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik

Podziękowania ofiarodawcom za pomoc w zakupie zestawu PSPR-1 do ratowania poszkodowanych.

OSP Samborowo posiada wyszkolonych 17 druhów mających uprawnienia do uczestniczenia w akcjach ratowniczych. Dzięki podjętym staraniom połączenia zgromadzonych środków pochodzących z przekazanych kwot uzyskanych przez wszystkich druhów za uczestnictwo w akcjach ratowniczych, składek członkowskich oraz niżej  wymienionych ofiarodawców udało się zakupić specjalistyczny sprzęt ratunkowy do zabezpieczania poszkodowanych w wypadkach drogowych i zdarzeniach losowych. Zakupiony sprzęt  to: zestaw PSPR -1 z deską ortopedyczną, stabilizatorem głowy, 4 pasy i szyna Kramera. Ten sprzęt będzie służył wszystkim potrzebującym pomocy. Nasz sukces zawdzięczamy ofiarodawcom:

Teresa i Grzegorz Ługiewicz, Anna i Mirosław Jarmolińscy, Elżbieta i Grzegorz Kopaczewscy, Beata i Leszek Goździejewscy, Helena i Zbigniew Kulesza, Joanna i Zbigniew Trzebiatowscy, Urszula i Zdzisław Śnieżko, Barbara i Andrzej Wolf, Agnieszka
i Łukasz Wolf, Agnieszka i Zbigniew Augustyn, Alicja i Andrzej Sudoł, Żaneta i Rafał Gotkowscy, Elżbieta i Mirosław Lipińscy, Jolanta i Henryk Chocian, Elżbieta i Dariusz Sobolewscy, Mariola i Leszek Kwiatkowscy, Renata i Dariusz Bączek, Mariola
i Bogusław Fijas, Iwona i Andrzej Wybranowscy, Małgorzata i Wiesław Koper. 

Serdeczne dzięki za dar serca – on przyniesie wiele dobrego każdemu potrzebującemu.

Szczególne podziękowania składam druhom Zbigniewowi Kwiatkowskiemu i Łukaszowi Wolf za osobiste zaangażowanie
w organizację zbierania funduszy i zakup sprzętu.

Prezes OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik

 

 

Dalsze działania druhów OSP Samborowo w 2015 r.

Dogaszanie pożaru Samborowo ul. Zatorze 8  dnia 29.04.2015 r. Krzysztof Burczak, Tomasz Tafel, Andrzej Makar, Jarosław Mieszczyński, Paweł Michalski, Łukasz Wolf w godz. 18,20-19,20

Działania ratownicze- wypadek drogowy Wirwajdy 13.05.2015 r. Kwiatkowski Zbigniew, Michalski Paweł,Andrzej Makar, Kwiatkowski Paweł, Mieszczyński Leszek, Mieszczyński Jarosław w godz. 17,06-19,26

Zabezpieczenie niewybuchu Samborowo – 25.05.2015 r. Kwiatkowski Zbigniew, Stefaniak Jarosław, Nowowiejski Zdzisław w godz. 21,51-1,00 oraz Mieszczyński Leszek, Burczak Krzysztof, Mieszczyński Jaroslaw w godz. 1,00 – 4,00.

Działania ratownicze Wirwajdy – likwidacja plamy na jezdni po wypadku samochodowym 25.07.2015 r. Zbigniew Kwiatkowski, Paweł Michalski, Łukasz Wolf, Paweł Kwiatkowski, Michał Nowowiejski, Leszek Mieszczyński w godz. 21,43- 22,51

Zabezpieczenie niewybuchu Samborowo 01-02,08,2015 r. Kwiatkowski Zbigniew, Burczak Krzysztof, Łukasz Wolf, Brzostek Tomasz, Nowowiejski Michał, Mieszczyński Jarosław – każdy z uczestników przepracował po 11, 36 godz.

Pożar rżyska Samborowo – 16.08.2015 r. Nowowiejski Zdzisław, Kwiatkowski Zbigniew, Burczak Krzysztof, Kwiatkowski Leszek, Mieszczyński Leszek, Mieszczyński Jarosław w godz. 13,30-15,24

Pożar ścierniska Samborowo- 18.08.2015 r. Nowowiejski Zdzisław, Kwiatkowski Zbigniew, Nowowiejski Michał, Mieszczyński Jarosław w godz. 12,31-13,44

Pożar śmietnika przy Ośrodku Zdrowia Samborowo- 04.09.2015 r. Kwiatkowski Zbigniew, Nowowiejski Zdzisław, Mieszczyński Jarosław, Leszek Mieszczyński, Paweł Michalski, Michał Nowowiejski w godz. 19,52-20,11

Wypadek drogowy Samborowo 04.10.20`15 r. ; Kwiatkowski Zbigniew, Burczak Krzysztof, Miecznik Kamil, Michalski Paweł, Brzostek Tomasz, Mieszczyński Jarosław w godz. 17,43-18,45

Zabezpieczenie lądowiska i startu LPR w Samborowie w dniu 13 listopada 2015 r. w godz. 13,53 do 14,55 : Nowowiejski Zdzisław, Kwiatkowski Zbigniew, Miecznik Kamil, Kwiatkowski Paweł, Burczak Krzysztof, Kwiatkowski Leszek.

Działania ratownicze przy pożarze budynku jednorodzinnego w Wirwajdach 13 listopad 2015 r. w godz. 08,31 do 10,57; Kwiatkowski Zbigniew, Kwiatkowski Paweł, Makar Andrzej, Michalski Paweł, Nowowiejski Michał.

Działania ratownicze podczas gaszenia pożaru sadzy w kominie w Samborowie w dniu 18.11.2015 r. w godz. 15,14 do 16,44: Nowowiejski Zdzisław, Kwiatkowski Zbigniew, Mieszczyński Leszek, Mieszczyński Jarosław, Brzostek Tomasz, Burczak Krzysztof.