Wyróżnienie za pracę najstarszego strażaka

W dniu 27 maja 2012 r. o godz. 18,00 w GOK Samborowo odbyło się zebranie robocze druhów OSP Samborowo. Omówiono problemy związane z przygotowaniami do zabezpieczenia organizacji procesji Bożego Ciała oraz dalszego postępu prac przy adaptowanej strażnicy straży pożarnej. Zarząd OSP Samborowo prosi druhów oraz mieszkańców Samborowa dysponujących kosami spalinowymi o pomoc przy porządkowaniu i wykaszaniu  terenu wdłuż trasy przemarszu procesji. Prace wykonywane będą we wtorek 30 maja o godz. 17,00 oraz w sobotę 2 czerwca 2012 r. od godz. 9,00 . Jednocześnie w sobotę 2 czerwca 2012 bedą kontynuowane prace remontowe przy adoptowanej strażnicy OSP Samborowo. Każda pomoc przy prascach remontowych będzie mile widziana.

Na zebraniu najstarszy wiekiem druh OSP Samborowo został wyróżniony i nagrodzony za wykazane zaangażowanie w inicjatywach podejmowanych przez zarząd OSP Samborowo. Otrzymał list gratulacyjny i nagrodę rzeczową.

Druh Mieczysław Butrykiewicz

 

Zarząd OSP Samborowo oceniając zaangażowanie członków w dotychczas organizowanych akcjach i inicjatywach związanych z wykonywaniem zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa  mieszkańców Samborowa , udzielaniu pomocy sołtysowi i radzie sołeckiej miejscowości Samborowo w rozwiązywaniu problemów dotyczących poprawy estetyki, bezpieczeństwa p. pożarowego i realizacji podejmowanych zadań  postanawia  na podstawie  §38 pkt 10 i 12 statutu Ochotniczej Straży Pożarnej Samborowo w Samborowie wyróżnić druha Mieczysława Butrykiewicza przyznając w formie nagrody rzeczowej kompletny mundur wyjściowy.

Mundur został zakupiony z uzyskanych środków od indywidualnych sponsorów w związku z czym stanowi dożywotnią własność obdarowanego.

Zarząd OSP Samborowo jest przekonany, że przyznana forma nagrody rzeczowej najstarszemu wiekiem członkowi naszej jednostki, a jednocześnie bardzo aktywnie włączającemu się we wszystkie inicjatywy i zadania podejmowane przez zarząd OSP Samborowo,  stanowić będzie dowód szacunku i wyróżnienia dla społecznego zaangażowania się w wypełnianiu zadań statutowych przez członków OSP Samborowo.

Samborowo 2012. 05. 27

Z upoważnienia zarządu Prezes Zarządu mgr inż.Edward Miecznik

 

Podziękowanie

Wszystkim druhom OSP Samborowo i druhom straży kościelnej z Samborowa oraz druhowi Stanisławowi Markowi z OSP Turznica, składam serdeczne podziękowanie za wykazane zdyscyplinowanie, poświęcenie i zaangażowanie podczas uroczystości peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Samborowie. Szczególne słowa uznania kieruję do Naczelnika Straży druha Zbigniewa Kwiatkowskiego i Gospodarza druha Jerzego Szatkowskiego za szczególne poświęcenie w prowadzeniu uroczystości. Czytaj dalej „Podziękowanie”

Zebranie sprawozdawcze za 2011 r.

Dnia 12 lutego 2012 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Samborowo za 2011 rok. Przedstawiono wykonanie zadań rzeczowych i finansowych za 2011 r. oraz plan działań na 2012 r. Komisja rewizyjna przedstawiła protokół i wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi oceniając pozytywnie dotychczasowe działania zarządu. Podjęto uchwałę zatwierdzającą przedstawione materiały przez zarząd i komisję rewizyjną. Druhowie poprzez głosowanie zatwierdzili sprawozdania i materiały z walnego zebrania członków. Czytaj dalej „Zebranie sprawozdawcze za 2011 r.”