Wybory na kadencję 2016 – 2020 r.

W dniu 27 lutego 2016 r. na zebraniu sprawozdawczo- wyborczym OSP Samborowo ustępujący Zarząd przedstawił wykonanie zadań  za 2015 r.  W jednostce jest 28 czynnych druhów. Przeszkolonych jest 17 osób do udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. W okresie sprawozdawczym zostali wyróżnieni za wieloletnie uczestnictwo w OSP druhowie: Jerzy Szatkowski, Zbigniew Kwiatkowski, Zdzisław Czarnecki i Mieczysław Butrykiewicz. Jednostka w 2015 r. uczestniczyła w 14 razy w akcjach ratowniczych, w tym 8 razy w gaszeniu pożarów oraz 6 razy w likwidacji miejscowych zagrożeń.

W akcjach ratowniczych uczestniczyli druhowie: Zbigniew Kwiatkowski – 11 razy, Jarosław Mieszczyński- 11 razy, Krzysztof Burczak – 11 razy, Paweł Michalski – 10 razy, Zdzisław Nowowiejski – 9 razy, Łukasz Wolf – 7 razy, Leszek Mieszczyński- 7 razy, Paweł Kwiatkowski – 7 razy, Michał Nowowiejski – 6 razy, Tomasz Brzostek – 5 razy, Andrzej Makar – 4 razy, Tomasz Tafel – 3 razy, Kamil Miecznik – 2 razy, Leszek Kwiatkowski – 2 razy.

W roku gospodarczym OSP otrzymało i zakupiło bardzo wiele sprzętu i wyposażenia , w tym – samochód IVECO/ na wodę – 1000 litrów/,torba PSPR 1 , deska ratownicza KEMP+ szyny Kromera, agregat prądotwórczy, pilarkę do drzewa, detektor prądu, rozdzielacz kulowy, radiotelefon Motorola i wiele innego drobniejszego wyposażenia.

Strażacy wykonali szereg prac na wartość  ponad 2 500 zł.

Dzięki aktywności członków uzyskano dochody w kwocie 13 136 zł/ składki członkowskie-1 200 zł, darowizny i zbiórki pieniężne i 1 % z tyt. poż .publicznego – /-7 506 zł, dotacje pieniężne – 4 430 zł. Poniesiono koszta w kwocie 13 266 zł/ w tym : zakup sprzętu i umundurowania strażackiego- 12 591 zł,

Komisja Rewizyjna zbadała zasadność prowadzonej gospodarki finansowej i wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującym władzom potwierdzając właściwie prowadzoną gospodarkę i rozsądne wydawanie pieniędzy.

Na wniosek Zarządu zostały przyznane i  wręczone Odznaki Wzorowy Strażak druhom : Zbigniew Kwiatkowski, Łukasz Wolf, Jarosław Mieszczyński, Krzysztof Burczak, Leszek Mieszczyński – za szczególne wyróżnianie się w prowadzonych akcjach ratowniczych i pracach na rzecz jednostki OSP Samborowo. Odznaki wręczali:Prezes Zarządu Gminnego OSP RP w Ostródzie  Marszałek – druh  Gustaw Marek Brzezin, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie – mł. bryg. Tomasz Ostrowski, Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Ostródzie druh Ryszard Harasim, Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP w Olsztynie druh Andrzej Olszewik.

Zostały wybrane nowe władze :

Zarząd  :

Prezes Zarządu – Edward Miecznik

Wiceprezes – Zdzisław Nowowiejski

Naczelnik Straży- Zbigniew Kwiatkowski

Z-ca Naczelnika Straży – Andrzej Makar

Skarbnik – Tomasz Tafel

Sekretarz- Leszek Kwiatkowski

Gospodarz – Mieczysław Butrykiewicz

Kronikarz- Tadeusz Pypczyński

Komisja Rewizyjna ;

Przewodniczący- Krzysztof Burczak

Sekretarz- Jarosław Stefaniak

Członek – Jarosław Mieszczyński

Wybrano delegatów na gminny zjazd członków OSP : Miecznik Edward, Zbigniew Kwiatkowski, Krzysztof Burczak, w tym przedstawiciela do zarządu gminnego OSP – Zbigniewa Kwiatkowskiego.

Prezes Zarządu Edward Miecznik zebranym druhom przedstawił osiągnięte wyniki przez jednostkę podkreślając, że takie usprzętowienie i wyposażenie nie byłoby możliwe, gdyby nie ofiarność mieszkańców i prace druhów. Listy gratulacyjne i podziękowania  za szczególne zaangażowanie wręczono druhom: Łukasz Wolf, Zbigniew Kwiatkowski, Mieczysław Butrykiewicz, Jarosław Mieszczyński, Leszek Mieszczyński, Andrzej Wybranowski, Jerzy Szatkowski, Krzysztof Burczak, 

OSP Samborowo uzyskało w latach 2011 – 2015 r.:

  • składki członkowskie- 9 695 zł
  • dotacje do zakupionego sprzętu i umundurowania- 24 044 zł
  • darowizny i zbiórki pieniężne – 41 932 zł , w tym 1 % od podatków – 1 786 zł

Wydatkowano na zakup sprzętu i umundurowania łącznie 72 286 zł.

Najpilniejszym zadaniem , które musi by c rozwiązane dla możliwości dalszego rozwoju OSP Samborowo jest konieczność budowy nowej strażnicy OSP. Nowo wybrany Zarząd i członkowie  liczą na pomoc Pana Wójta Gminy Ostróda , gdyż zadania realizowane przez OSP Samborowo należą do zadań , które rozwiązywać musi samorząd terytorialny. Strażacy OSP Samborowo deklarują pomoc w wykonywaniu prac związanych z budową strażnicy oraz prowadzenie różnorodnych działań związanych z pozyskiwaniem pieniędzy na jej budowę.

Druhowie OSP Samborowo są przekonani, że społeczeństwo Samborowa i innych miejscowości, przedsiębiorcy oraz dobrowolni ofiarodawcy poprą wszystkimi dostępnymi sposobami budowę strażnicy, gdyż jej wybudowanie poprawi stan bezpieczeństwa w gminie ostródzkiej. Liczymy na zrozumienie i wsparcie naszych działań. Swoim zaangażowaniem,  poświęceniem i pracą udowodniliśmy, że na druhów OSP Samborowo może społeczeństwo liczyć, gdyż nie zawiedliśmy pokładanego zaufania .

Z wyrazami szacunku i nadzieją na dobrze układającą się współpracę w nowej kadencji

Prezes Zarządu mgr.inż Edward Miecznik

27 luty 2016 r. zebranie sprawozdawczo- wyborcze.

Druhowie OSP Samborowo.

W dniu 27 lutego 2016 r. o godz. 17,00 w Gminnym Centrum Biblioteczno – Kulturalnym w Samborowie odbędzie się zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków OSP Samborowo. Z uwagi na wagę   omawianych spraw obecność wszystkich członków jest obowiązkowa. Obowiązuje umundurowanie wyjściowe.

Na tym zebraniu będą omawiane wyniki osiągnięte w 2015 r.przez jednostkę OSP Samborowo  oraz za okres sprawozdawczy 2011-2015 .  Zostaną dokonane wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na nowy okres sprawozdawczy 2016-2020. Zostaną wybrani delegaci na Gminny Zjazd Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ostródzie.

Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik

Marzenia się spełniają.

Praca, poświęcenie i ofiarność wykazywana w niesieniu pomocy poszkodowanym i podczas ratowania życia, zdrowia i mienia ludzi przynosi wdzięczność i niespodzianki. W Samborowie dobro zaowocowało dobrem. 

W dniu wigilijnym do OSP Samborowo został przekazany nieodpłatnie w formie darowizny dla druhów następny samochód ratowniczy IVECO GLBA DEILY z 2003 roku ,posiadający zbiornik na wodę – 1000 litrów. Samochód został przekazany przez Naczelnika Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie mł. bryg.Marka Engel, który dodatkowo doposażył w agregat prądotwórczy i pilarkę do drewna. W pozyskaniu samochodu pomagali organizacyjnie: bryg. Grzegorz Matczyński, Wicemarszałek Jacek Protas, bryg. Tomasz Ostrówski, bryg. Andrzej Olszewik, bryg. Mirosław Rutecki, st.bryg.Mirosław Hołubowicz. Samochód ma przebieg 29 tyś. km. Ogromne zasługi z ramienia OSP Samborowo włożyli w pozyskanie samochodu: druhowie : Zbigniew Kwiatkowski, Zdzisław Nowowiejski, Łukasz Wolf, Krzysztof Burczak,Leszek Mieszczyński, Tomasz Tafel.

Przed OSP Samborowo staje nowe wyzwanie. Musimy szybko podjąć starania budowy nowej strażnicy. Liczymy na pomoc ks. Krzysztofa Górnego, Pana Wójta Bogusława Fijasa, Radnych Gminy Ostróda i wszystkich życzliwych mieszkańców Samborowa i okolicznych miejscowości, którzy mogą zawsze liczyć na naszą pomoc.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  oraz nadchodzącego Nowego Roku 2016 składam najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Niech w rodzinach i domach zagości spokój, dobrobyt i radość. 

Prezes OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik

Podziękowania ofiarodawcom za pomoc w zakupie zestawu PSPR-1 do ratowania poszkodowanych.

OSP Samborowo posiada wyszkolonych 17 druhów mających uprawnienia do uczestniczenia w akcjach ratowniczych. Dzięki podjętym staraniom połączenia zgromadzonych środków pochodzących z przekazanych kwot uzyskanych przez wszystkich druhów za uczestnictwo w akcjach ratowniczych, składek członkowskich oraz niżej  wymienionych ofiarodawców udało się zakupić specjalistyczny sprzęt ratunkowy do zabezpieczania poszkodowanych w wypadkach drogowych i zdarzeniach losowych. Zakupiony sprzęt  to: zestaw PSPR -1 z deską ortopedyczną, stabilizatorem głowy, 4 pasy i szyna Kramera. Ten sprzęt będzie służył wszystkim potrzebującym pomocy. Nasz sukces zawdzięczamy ofiarodawcom:

Teresa i Grzegorz Ługiewicz, Anna i Mirosław Jarmolińscy, Elżbieta i Grzegorz Kopaczewscy, Beata i Leszek Goździejewscy, Helena i Zbigniew Kulesza, Joanna i Zbigniew Trzebiatowscy, Urszula i Zdzisław Śnieżko, Barbara i Andrzej Wolf, Agnieszka
i Łukasz Wolf, Agnieszka i Zbigniew Augustyn, Alicja i Andrzej Sudoł, Żaneta i Rafał Gotkowscy, Elżbieta i Mirosław Lipińscy, Jolanta i Henryk Chocian, Elżbieta i Dariusz Sobolewscy, Mariola i Leszek Kwiatkowscy, Renata i Dariusz Bączek, Mariola
i Bogusław Fijas, Iwona i Andrzej Wybranowscy, Małgorzata i Wiesław Koper. 

Serdeczne dzięki za dar serca – on przyniesie wiele dobrego każdemu potrzebującemu.

Szczególne podziękowania składam druhom Zbigniewowi Kwiatkowskiemu i Łukaszowi Wolf za osobiste zaangażowanie
w organizację zbierania funduszy i zakup sprzętu.

Prezes OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik

 

 

Dalsze działania druhów OSP Samborowo w 2015 r.

Dogaszanie pożaru Samborowo ul. Zatorze 8  dnia 29.04.2015 r. Krzysztof Burczak, Tomasz Tafel, Andrzej Makar, Jarosław Mieszczyński, Paweł Michalski, Łukasz Wolf w godz. 18,20-19,20

Działania ratownicze- wypadek drogowy Wirwajdy 13.05.2015 r. Kwiatkowski Zbigniew, Michalski Paweł,Andrzej Makar, Kwiatkowski Paweł, Mieszczyński Leszek, Mieszczyński Jarosław w godz. 17,06-19,26

Zabezpieczenie niewybuchu Samborowo – 25.05.2015 r. Kwiatkowski Zbigniew, Stefaniak Jarosław, Nowowiejski Zdzisław w godz. 21,51-1,00 oraz Mieszczyński Leszek, Burczak Krzysztof, Mieszczyński Jaroslaw w godz. 1,00 – 4,00.

Działania ratownicze Wirwajdy – likwidacja plamy na jezdni po wypadku samochodowym 25.07.2015 r. Zbigniew Kwiatkowski, Paweł Michalski, Łukasz Wolf, Paweł Kwiatkowski, Michał Nowowiejski, Leszek Mieszczyński w godz. 21,43- 22,51

Zabezpieczenie niewybuchu Samborowo 01-02,08,2015 r. Kwiatkowski Zbigniew, Burczak Krzysztof, Łukasz Wolf, Brzostek Tomasz, Nowowiejski Michał, Mieszczyński Jarosław – każdy z uczestników przepracował po 11, 36 godz.

Pożar rżyska Samborowo – 16.08.2015 r. Nowowiejski Zdzisław, Kwiatkowski Zbigniew, Burczak Krzysztof, Kwiatkowski Leszek, Mieszczyński Leszek, Mieszczyński Jarosław w godz. 13,30-15,24

Pożar ścierniska Samborowo- 18.08.2015 r. Nowowiejski Zdzisław, Kwiatkowski Zbigniew, Nowowiejski Michał, Mieszczyński Jarosław w godz. 12,31-13,44

Pożar śmietnika przy Ośrodku Zdrowia Samborowo- 04.09.2015 r. Kwiatkowski Zbigniew, Nowowiejski Zdzisław, Mieszczyński Jarosław, Leszek Mieszczyński, Paweł Michalski, Michał Nowowiejski w godz. 19,52-20,11

Wypadek drogowy Samborowo 04.10.20`15 r. ; Kwiatkowski Zbigniew, Burczak Krzysztof, Miecznik Kamil, Michalski Paweł, Brzostek Tomasz, Mieszczyński Jarosław w godz. 17,43-18,45

Zabezpieczenie lądowiska i startu LPR w Samborowie w dniu 13 listopada 2015 r. w godz. 13,53 do 14,55 : Nowowiejski Zdzisław, Kwiatkowski Zbigniew, Miecznik Kamil, Kwiatkowski Paweł, Burczak Krzysztof, Kwiatkowski Leszek.

Działania ratownicze przy pożarze budynku jednorodzinnego w Wirwajdach 13 listopad 2015 r. w godz. 08,31 do 10,57; Kwiatkowski Zbigniew, Kwiatkowski Paweł, Makar Andrzej, Michalski Paweł, Nowowiejski Michał.

Działania ratownicze podczas gaszenia pożaru sadzy w kominie w Samborowie w dniu 18.11.2015 r. w godz. 15,14 do 16,44: Nowowiejski Zdzisław, Kwiatkowski Zbigniew, Mieszczyński Leszek, Mieszczyński Jarosław, Brzostek Tomasz, Burczak Krzysztof.

 

Wyjazdy do akcji w 2015 r.przez druhów OSP Samborowo

Pożar trawy 14.03.2015 r. Samborowo ul. Spółdzielcza udział druhów: Nowowiejski Zdzisław,Nowowiejski Michał,Burczak Krzysztof,Wolf Łukasz,Michalski Paweł,Kwiatkowski Paweł w godz. 15,43-16,42

Powalone drzewo Samborowo – Gierłoż Burczak Krzysztof,Wolf Łukasz, Mieszczyński Leszek, Nowowiejski Zdzisław, Kwiatkowski Paweł,Michalak Paweł-w godz. 16,52-17,39

Pożar budynku mieszkalnego ul. Zatorze w Samborowie Krzysztof Burczak,Tomasz Tafel,Tomasz Brzostek, Jarosław Mieszczyński,Paweł Michalski,Łukasz Wolf w godz.2,03-9,17

Poszukiwania osób Samborowo- Samborowo 29.04.2015 r. ;Krzysztof Burczak, Tomasz Tafel,Andrzej Makar,Jarosław Mieszczyński, Paweł Michalski, Łukasz Wolf w godz. 15,16-18,20

Na podstawie dokumentacji OSP Samborowo

Świętego Floriana – Dzień Strażaka

Wszystkim druhom OSP Samborowo i ich rodzinom składam w Dniu Strażaka najserdeczniejsze życzenia. Niech św. Florian czuwa nad Waszym bezpieczenstwem, kiedy będziecie uczestniczyć w akcjach ratujących życie, zdrowie i mienie ludzkie. Niech chroni Wasze domostwa i Wasze życie w każdym czasie. Wasze poświęcenie i zaangażowanie niech będzie widziane, szanowane i cenione przez każdego mieszkańca sołectwa Samborowo i sołectw, którym udzielicie pomocy. Służąc  Bogu, ludziom i Ojczyźnie, przekazujemy tradycje, zasady i normy obowiązujące w służbie i dajemy przykład przyszłym pokoleniom młodzieży samborowskiej.

Wszystkiego najlepszego !

Prezes Zarządu OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik