Informacja o powołaniu Młodzieżowej Drużyny OSP Samborowo w Samborowie

 

W dniu 20 marca 2016 r. w Gminnym Centrum Kulturalno- Bibliotecznym w Samborowie odbyło się nadzwyczajne zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Samborowo w Samborowie.. Udział wzięli  rodzice  i przyszli kandydaci na członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Samborowo.   Prezes OSP Samborowo Edward Miecznik przedstawił rodzicom I kandydatom na członków MDP cele i założenia  statutowe działalności tej formacji, obowiązki i uprawnienia oraz zasady regulujące działalność MDP . Przedstawił krótką charakterystykę powstania OSP Samborowo i osiągnięcia tej jednostki w okresie jej 5 letniej działalności . Podkreślił zasługi i osiągnięcia  druhów oraz społeczeństwa Samborowa w szybkim osiągnięciu sprawności bojowej, na którą złożyło się zaangażowanie druhów w proces szkoleniowy oraz ofiarność mieszkańców pozwalająca na doposażenie jednostki w sprzęt ratowniczo- gaśniczy. Prezes OSP Samborowo  zaznaczył ,że sukces powołania OSP Samborowo i jego rozwój oraz przygotowania do utworzenia MDP , jest także udziałem i pomocą Proboszcza parafii w Samborowie ks Krzysztofa Górnego, który użyczył obiektów będącej własnością parafii na zorganizowanie tymczasowej strażnicy OSP Samborowo, wspomógł finansowo w zakupie materiałów na remont obiektu ,współpracuje z jednostką OSP i pomagał w akcji informacyjnej związanej z powołaniem MDP OSP Samborowo.

Następnie druh Naczelnik Straży OSP Samborowo Zbigniew Kwiatkowski , w oparciu o złożone i podpisane przez rodziców deklaracje członkowskie odczytał nazwiska kandydatów na członków MDP . Wyczytane osoby ustawiły się w szeregu. Po odczytaniu roty przysięgi przez Prezesa OSP Samborowo druha Edwarda Miecznika, każdy z wyczytanych przez druha Naczelnika Straży Zbigniewa Kwiatkowskiego kandydata, wypowiadał słowa „przysięgam”, jako dowód złożonego przyrzeczenia. Następnie każdy z nowo zaprzysiężonych członków MDP Samborowo składał własnoręczny podpis na załączonej liście obecności , stanowiącej jednocześnie wyraz woli przystąpienia do MDP Samborowo w Samborowie.

Ustalono, że w dniu 9 kwietnia 2016 r. na strażnicy OSP Samborowo odbędzie się dodatkowe zaprzysiężenie ewentualnych nowych kandydatów , z jednoczesnym podziałem członków MDP na sekcje. Opiekunami członków MDP zostali druh Zdzisław Nowowiejski oraz druh Jarosław Stefaniak.

Największe zaangażowanie organizacyjne związane z utworzeniem MDP OSP w Samborowie wniósł Naczelnik Straży druh Zbigniew Kwiatkowski, który poprzez uczestnictwo w szkoleniach Naczelników Straży OSP, prowadzone osobiste rozmowy z rodzicami dzieci, zbieranie deklaracji o wstąpieniu w struktury MDP OSP wykazał znajomość zagadnień związanych z przygotowaniem i procesami szkolenia członków MDP.  Serdeczne podziękowania za aktywność i doprowadzenie do finału przedsięwzięcia.

Ogromne podziękowanie przekazano nauczycielowi szkoły podstawowej w Samborowie kol. Arkadiuszowi Łopatowskiemu, który wykazał się szczególnym zaangażowaniem w przekazywaniu młodzieży szkolnej informacji związanych z powołaniem MDP i przygotowywał młodzież do uczestnictwa w konkursach wiedzy pożarniczej.

Do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Samborowo akces przystąpienia zadeklarowali:

Amelia Stefaniak, Nikodem Grabowski, Alicja Snela, Patrycja Zalewska, Aleks Reptowski, Wiktoria Reptowska, Jakub Borawski, Franciszek Skowroński, Karolina Zalewska, Jakub Stypułkowski, Hugo Grabowski, Dawid Wysocki, Aleksander Grabowski, Hajko Grabowski, Filip Grabowski, Krystian Pastor, Wojciech Zakrzewski, Klaudiusz Pastor, Michał Borawski, Aneta Kopańska, Jan Szauer, Sebastian Burczak, Amelia Kaczor, Sara Szatkowska.

Poinformowano rodziców oraz nowych członków MDP OSP Samborowo, że od kwietnia rozpocznie się proces szkoleniowy, aby nowo powstała MDP OSP mogła uczestniczyć w zawodach strażackich, podczas organizowanych ćwiczeń w miesiącu czerwcu 2016 r.

Nowo zaprzysiężonym druhnom i druhom MDP OSP Samborowo oraz rodzicom życzenia i gratulacje w imieniu statutowych organów OSP Samborowo przekazał Prezes OSP Samborowo druh Edward Miecznik.

Prezes Zarządu OSP Samborowo mgr inż Edward Miecznik