Podziękowanie za okazane zrozumienie.

Składam w imieniu druhów OSP Samborowo serdeczne podziękowanie księdzu Proboszczowi i wszystkim mieszkańcom Samborowa, którzy w dniu dzisiejszym okazali zrozumienie i wykazali ofiarność podczas zorganizowanej zbiórki do puszek na doposażenie samochodu strażackiego. Wasza ofiarność pozwoli na szybsze przygotowanie się zastępów naszej straży do niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych i zdarzeniach losowych. Jesteśmy wdzięczni i postaramy się swoją ofiarnością i oddaniem w ratowaniu mienia, życia i zdrowia mieszkańców udowodnić,że pokładane w nas zaufanie i wiara , były warte Waszej chojności. Z wyrazami wdzięczności i szacunku.
Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik

zakup ubrań bojowych dla OSP Samborowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w ostatecznej wersji , przydzielił dofinansowanie w kwocie 4 000,00 zł. To spowodowało konieczność złożenia korekty programu na zakup 3 kompletów ubrań bojowych na kwotę 5 550,00 zł. OSP Samborowo jest zobowiązane dopłacić z własnych środków kwotę 1 550,00 zł.. Została zawarta umowa na dofinansowanie i złożony został wniosek o przekazanie dofinansowania. Środki zostaną przekazane na konto OSP Samborowo w terminie do 31 lipca 2013 r, co pozwoli na zakup 3 kompletów , tak niezbędnego wyposażenia.
Aktualnie trwają procedury prawne związane z formalnym przekazaniem sprzętu, technicznie sprawnego, który pozwoli jednostce OSP Samborowo , na pełne uczestniczenie w organizowanych akcjach ratowniczo – gaśniczych.
Preezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik