Wyróżnienie za pracę najstarszego strażaka

W dniu 27 maja 2012 r. o godz. 18,00 w GOK Samborowo odbyło się zebranie robocze druhów OSP Samborowo. Omówiono problemy związane z przygotowaniami do zabezpieczenia organizacji procesji Bożego Ciała oraz dalszego postępu prac przy adaptowanej strażnicy straży pożarnej. Zarząd OSP Samborowo prosi druhów oraz mieszkańców Samborowa dysponujących kosami spalinowymi o pomoc przy porządkowaniu i wykaszaniu  terenu wdłuż trasy przemarszu procesji. Prace wykonywane będą we wtorek 30 maja o godz. 17,00 oraz w sobotę 2 czerwca 2012 r. od godz. 9,00 . Jednocześnie w sobotę 2 czerwca 2012 bedą kontynuowane prace remontowe przy adoptowanej strażnicy OSP Samborowo. Każda pomoc przy prascach remontowych będzie mile widziana.

Na zebraniu najstarszy wiekiem druh OSP Samborowo został wyróżniony i nagrodzony za wykazane zaangażowanie w inicjatywach podejmowanych przez zarząd OSP Samborowo. Otrzymał list gratulacyjny i nagrodę rzeczową.

Druh Mieczysław Butrykiewicz

 

Zarząd OSP Samborowo oceniając zaangażowanie członków w dotychczas organizowanych akcjach i inicjatywach związanych z wykonywaniem zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa  mieszkańców Samborowa , udzielaniu pomocy sołtysowi i radzie sołeckiej miejscowości Samborowo w rozwiązywaniu problemów dotyczących poprawy estetyki, bezpieczeństwa p. pożarowego i realizacji podejmowanych zadań  postanawia  na podstawie  §38 pkt 10 i 12 statutu Ochotniczej Straży Pożarnej Samborowo w Samborowie wyróżnić druha Mieczysława Butrykiewicza przyznając w formie nagrody rzeczowej kompletny mundur wyjściowy.

Mundur został zakupiony z uzyskanych środków od indywidualnych sponsorów w związku z czym stanowi dożywotnią własność obdarowanego.

Zarząd OSP Samborowo jest przekonany, że przyznana forma nagrody rzeczowej najstarszemu wiekiem członkowi naszej jednostki, a jednocześnie bardzo aktywnie włączającemu się we wszystkie inicjatywy i zadania podejmowane przez zarząd OSP Samborowo,  stanowić będzie dowód szacunku i wyróżnienia dla społecznego zaangażowania się w wypełnianiu zadań statutowych przez członków OSP Samborowo.

Samborowo 2012. 05. 27

Z upoważnienia zarządu Prezes Zarządu mgr inż.Edward Miecznik

 

Prace remontowe przy powstającej remizie strażackiej

W dniu 15 maja 2012 r. grupa druhów  OSP Samborowo  w składzie: Jerzy Szatkowski, Jacek Kajetanek, Michał Kajetanek, Piotr Kajetanek, Łukasz Wolf, Sylwester Malinowski, Leszek Kwiatkowski, Jarosław Mieszczyński, Andrzej Wybranowski, Zdzisław Nowowiejski, Paweł Michalski i Zbigniew Kwiatkowski ,pracowała przy adaptacji użyczonego budynku gospodarczego na powstającą czasową strażnicę straży pożarnej OSP Samborowo. Budynek został użyczony przez Proboszcza parafii tutejszej na mocy pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy władzami OSP Samborowo, a Księdzem Proboszczem z określeniem zasad użyczenia. Jest to ogramna pomoc ze strony Księdza Proboszcza w umożliwieniu uzyskania pełnej mobilności bojowej nowo powstałej jednostce OSP Samborowo, która pragnie nieść pomoc mieszkańcom w zapewnieniu właściwej ochrony mienia , życia i bezpieczeństwa .

Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik

Z życia OSP Samborowo

W dniu 14.04.2012 r. grupa druhów OSP Samborowo sadziła las w Nadleśnictwie Drwęca. Posadzono 0,20 ha nowych nasadzeń. Las sadzili druhowie: Zbigniew Kwiatkowski, Paweł Kwiatkowski,Krzysztof Burczak,Krystian Kuriata, Sylwester Malinowski, Piotr Malinowski, Zdzisław Czarnecki, Krzysztof Malinowski, Łukasz Wolf, Andrzej Wybranowski, Tadeusz Pypczyński, Jarosław Stefaniak, Kamil Stępniak, Mieczysław Butrykiewicz. Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup umundurowania i wyposażenia druhów OSP Samborowo.

W dniu 21.04.2012 r. druhowie OSP Samborowo :Andrzej Makar, Zdzisław Nowowiejski, Michał Nowowiejski, Leszek Kwiatkowski i Marcin Kwiatkowski dokonywali porządkowania terenu i palenia usuniętego zakrzaczenia z  terenu wzdłuż rzeczki Poburzanki. Prace wykonano społecznie na rzecz poprawy estetyki sołectwa Samborowo.

W dniu 05.05.2012 r. druhowie OSP Samborowo: Krzysztof Burczak, Paweł Kwiatkowski i Łukasz Wolf wykonali prace porządkowe na terenie przykościelnym wokół obiektu gospodarczego, który OSP Samborowo pragnie, za zgodą proboszcza tutejszej parafii i po podpisaniu stosownej umowy użyczenia , adoptować na tymczasową strażnicę OSP Samborowo. Ta decyzja pozwoli na szybsze osiągnięcie pełnej mobilności bojowej druhów OSP Samborowo i po przeszkoleniu wytypowanych druhów  i pozyskaniu wozu bojowego oraz stosownego wyposażenia technicznego jednostka zostanie włączona w struktury ochrony p.pożarowej powiatu ostródzkiego.  Druhowie OSP Samborowo podejmują szereg działań zmierzających do pozyskania środków , w oparciu o które dokonują zakupów umundurowania wyjściowego i wyposażenia bojowego. Staramy się wykonywać prace i podejmować działania, które pomogą mieszkańcom, radzie sołeckiej i sołtysowi Samborowa , w poprawie estetyki  miejscowości i  bezpieczeństwie mieszkańców. Za okazaną życzliwość i pomoc w realizacji podejmowanych działań serdecznie dziękujemy.

Z upoważnienia zarządu OSP Samborowo Prezes Zarządu mgr inż. Edward Miecznik

Dzień strażaka 2012

Druhowie OSP Samborowo!

W dniu św.Floriana – patrona strażaków składam wszystkim  strażakom OSP Samborowo życzenia z okazji obchodzonego święta strażaka . Jednocześnie składam podziękowanie za wytrwałość i ofiarność w realizacji zadań statutowych. Składam podziękowanie Waszym rodzinom i wszystkim mieszkańcom Samborowa i okolicznych miejscowości , za okazywaną dotychczas pomoc i wsparcie w procesie powstawania i organizacji  naszej jednostki. Jestem przekonany,że konsekwentne i wytrwałe nasze działania doprowadzą w niedługim czasie , do powstania pełnowartościowej jednostki , która będzie w stanie uczestniczyć we wszystkich działaniach ochronnych i ratowniczych ochraniających i ratujących zdrowie, życie i mienie wszystkich mieszkańców.

Z wyrazami szacunku i podziękowania z upoważnienia zarządu OSP Samborowo

Prezes Zarządu

mgr inż. Edward Miecznik