Informacje dla mieszkańców

Ochotnicza Straż Pożarna Samborowo

Powołana do działania 23 maja 2011 r. na podstawie opracowanego i uchwalonego statutu Ochotniczej Straży Pożarnej Samborowo.. Została wpisana do Krajowego Rejestru  Sądowego  5 września 2011 r. o nr KRS: 0000393458 oraz NIP: 7412123230 i REGON: 281136486.konto w Banku Spółdzielczym w Iławie O/ Ostróda o nr 20 8831 1012 2002 0207 2515 0001

Aktualnie przyrzeczenie o wstąpieniu do Ochotniczej Straży Pożarnej Samborowo złożyło 50 druhów, w tym i uczeń szkoły podstawowej w Samborowie ,2 dziewczyny, 14 uczniów i studentów. Został wybrany 8 osobowy Zarząd w składzie:

Edward Miecznik – prezes zarządu

Zdzisław Nowowiejski- wiceprezes zarządu

Zbigniew Kwiatkowski- naczelnik straży

Andrzej Makar- zastępca naczelnika straży

Leszek Kwiatkowski- sekretarz

Andrzej Wybranowski – skarbnik

Jerzy Szatkowski- gospodarz

Tadeusz Pypczyński- kronikarz

Komisja Rewizyjna w składzie:

Daniel Kaczorowski- przewodniczący

Krzysztof Burczak – członek

Jarosław Mieszczyński- członek

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej Samborowo pragną , nieść pomoc wszystkim mieszkańcom Samborowa i okolicznych miejscowości w działaniach ratowniczych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych, klęsk żywiołowych i zdarzeń związanych z ochroną środowiska. Prowadzić będziemy różne inicjatywy podejmowane z samorządem lokalnym, instytucjami i organizacjami , które w swoich zadaniach mają podobne zadania ochronne i profilaktyczne. Podejmujemy szereg działań profilaktycznych mobilizujących dzieci i młodzież do aktywnego włączania się w realizację zadań służących wszystkim mieszkańcom Samborowa. Chcemy  zapobiegać występowaniu narkomanii, alkoholizmowi i zjawiskom chuligańskim wśród dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez rozwijanie aktywności i kształtowaniu właściwych postaw  w Młodzieżowych i Kobiecych Drużynach  Pożarniczych. Będziemy prowadzić ścisłą współpracę z jednostkami Zawodowej Straży Pożarnej.

Sprawność fizyczna, doskonałe wyszkolenie i wiedza są gwarancją  wypełnienia statutowych celów ,do jakich została powołana Ochotnicza Straż Pożarna Samborowo. Rozumiemy oczekiwania i potrzeby mieszkańców Samborowa w zakresie zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dlatego też pragniemy podjąć inicjatywę budowy strażnicy straży pożarnej. Chcemy, aby po wybudowaniu obiektu OSP Samborowo mogło dysponować wozem bojowym do gaszenia pożarów, wozem ratownictwa drogowego, karetką pogotowia ratunkowego z pokojami służbowymi dla drużyn dyżurnych. Uważamy za słuszne, aby w wybudowanym obiekcie była duża sala rehabilitacyjna mogąca zapewnić szeroki zakres zabiegów chorym i niepełnosprawnym mieszkańcom Samborowa poprzez jej wyposażenie i zatrudnienie wysokich kwalifikacji specjalistów rehabilitantów. Ponadto uważamy za słuszne wybudowanie dużej sali  na 150 osób, która mogłaby być wykorzystywana na organizację wesel, pogrzebów, imprez okolicznościowych z zapleczem magazynowo – kuchennym dostosowanym do tych celów. Za słuszne uważamy także wygospodarowanie w budowanym obiekcie szatni, łaźni i natrysków, dla potrzeb strażaków oraz zawodników uprawiających różne dyscypliny sportowe na obiektach sportowych, które zostaną pobudowane , przy dużym zaangażowaniu strażaków, na terenie przekazanym przez Wójta Gminy Ostróda na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Samborowo. W przyszłości przewidujemy wybudowanie pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej, boiska do piłki siatkowej, kortu tenisowego, boiska do piłki koszykowej oraz odpowiednio wyposażonego placu zabaw dla dzieci, gdyż w rejonie ulicy Spółdzielczej, Dworcowej i okolicznych ulic będzie znaczna liczba dzieci i młodzieży, dla których te obiekty będą służyć.

Mamy świadomość, że podjęta inicjatywa nie zostanie wybudowana w trybie natychmiastowym. Czeka nas wiele problemów związanych z procesem przygotowawczym inwestycji, pozyskaniem środków finansowych i wykonawstwem prac. W naszych szeregach jest wielu murarzy, elektryków, hydraulików, cieśli, operatorów sprzętu budowlanego i transportowego, dlatego większość prac wykonamy w czynie społecznym. Potrzebne będą środki finansowe na zakup materiałów oraz opłaty prac specjalistycznych, których sami nie wykonamy. Będziemy pisać programy o granty celowe ze środków unijnych, o fundusze celowe będące gestii wojewody, starosty i Wójta Gminy Ostróda. Liczymy także na pomoc Zawodowej Straży Pożarnej , tak w  procesie szkolenia strażaków, jak i w późniejszym wyposażeniu jednostki w specjalistyczny sprzęt gaśniczy i ratunkowy. Pragniemy, aby Ochotnicza Straż Pożarna Samborowo, po spełnieniu wymogów została włączona w ogólnopolski system ratownictwa, co zapewni mieszkańcom Samborowa właściwe bezpieczeństwa przeciwpożarowe, ratunkowe i zdrowotne.

Liczymy na zrozumienie, ofiarność  i poparcie naszej inicjatywy przez wszystkich mieszkańców Samborowa i okolicznych miejscowości. Przyjmiemy każdą pomoc rzeczową i finansową, która pomoże w budowie strażnicy.

Z upoważnienia zarządu i wszystkich członków Ochotniczej Straży Pożarnej Samborowo.

Prezes Zarządu

mgr inż Edward Miecznik

 

Dodaj komentarz